Πιστοποίηση κατά FSC®: Σημαντικό Κριτήριο Αναφοράς βάσει του GRI

Η επιλογή της πιστοποίησης εταιρικών εντύπων κατά FSC®, συγκαταλέγεται μεταξύ των κριτηρίων αναφοράς των εταιρειών βάσει του διεθνούς προτύπου Global Reporting Initiative (GRI).

Όπως αναφέρθηκε και στο Global Conference on Sustainability and Reporting (Amsterdam, 22-24 Μαΐου 2013), και σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος που έθεσε η PressiousArvanitidis μέσω εκπροσώπου της EuroCharity που παρευρέθηκε στο συνέδριο, το συγκεκριμένο κριτήριο μετριέται σε τέσσερεις δείκτες (indicators) στο GRI Reporting Framework, δείκτες οι οποίοι είναι όλοι εστιασμένοι στη μειούμενη ή/και ορθολογική επίδραση των επιχειρηματικών δράσεων στο περιβάλλον.

Η πιστοποιημένη κατά FSC® εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων PressiousArvanitidis, είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα σήμερα η οποία παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα πιστοποιημένων κατά FSC® εκτυπώσεων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ