Υιοθετήθηκε σήμερα η οδηγία για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Η Global Sustain καλωσορίζει την υιοθέτηση σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πολυαναμενόμενης οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους. «Η σημερινή ψήφιση της οδηγίας από το Ε.Κ. αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα των επιχειρήσεων καθώς και για το μέλλον του εταιρικού reporting στην Ευρώπη», δηλώνει ο κ. Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Εταίρος της Global Sustain. «Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη και θέτει στέρεες βάσεις για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη». 

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την πρόταση που κατατέθηκε από τον Επίτροπο Michel Barnier και έπειτα από διαβουλεύσεις στις αρμόδιες επιτροπές του Ε.Κ. η σημερινή ψήφιση αποτελεί το τελευταίο βήμα στη διαδικασία. 

Η εν λόγω οδηγία βασίζεται σε μια πολιτική «comply or explain» και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις στην Ε.Ε. σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν πάνω από 500 άτομα προσωπικό θα πρέπει να γνωστοποιούν την πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, τα αποτελέσματα της εν λόγω πολιτικής, τους κινδύνους που συνδέονται με τα θέματα αυτά και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τους σχετικούς κινδύνους. 

Οι εταιρείες προκειμένου να ανταποκριθούν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενα πλαίσια, πρότυπα και οδηγίες όπως το Global Reporting Initiative, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ενωμένων Εθνών (UN Global Compact), το ISO 26000, την τριμερή Δήλωση Αρχών της Δ.Ο.Ε., τις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του πλαισίου του Ο.Η.Ε «Προστασία, Σεβασμός και Επανόρθωση» και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Ο Ευρωβουλευτής Raffaele Baldassarre δήλωσε σχετικά: «οι απαιτήσεις των επενδυτών και της κοινωνίας των πολιτών για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία είναι συνεχώς αυξανόμενες. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική των επιχειρηματικών ηγετών να ανταποκριθούν στις εν λόγω απαιτήσεις, καθώς και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της δυναμικής της εταιρικής υπευθυνότητας, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουν σε μια έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για την Ευρώπη».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ