Σχετικά με την επιβολή προστίμου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά με την επιβολή προστίμου στη ΔΕΗ Α.Ε. από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από αυτοψίες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) στους λιγνιτικούς Σταθμούς των περιοχών Κοζάνης – Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης, για το έτος 2006, η Επιχείρηση γνωστοποιεί τα ακόλουθα:


Οι εκθέσεις έλεγχου της ΕΥΕΠ έτυχαν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης από την Επιχείρηση, η οποία εστιάστηκε στα εξής σημεία:  1. Στην εξέλιξη των έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αποτελεσματικά και οριστικά αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υπερβάσεων των εκπομπών. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν έργα που ήδη υλοποιούνται και θα ολοκληρωθούν εντός του 2008, όπως: το πρόγραμμα αντικατάστασης των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων στις Μονάδες Ι – ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (έχει ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία στις δυο Μονάδες, η τρίτη Μονάδα είναι εκτός λειτουργίας για τη διασύνδεση του νέου εξοπλισμού, ενώ η τέταρτη θα διασυνδεθεί το Μάρτιο του 2008), την εγκατάσταση συγκροτήματος αποθείωσης των καυσαερίων στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και τη βελτίωση της λειτουργίας της αποθείωσης στη Μονάδας ΙV, αλλά και νέα έργα, όπως η βελτίωση της λειτουργίας των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων στις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς.
  2. Στην επιδείνωση της ποιότητας του τοπικού λιγνίτη, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και οδήγησε σε μειωμένη απόδοση του ήδη εγκατεστημένου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού.
  3. Στην αδυναμία του περιορισμού της λειτουργίας ή/ και της πλήρους απόσυρσης Μονάδων παλαιάς τεχνολογίας, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης, παράλληλης απαγόρευσης αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και καθυστέρησης θέσης σε λειτουργία Μονάδων ανεξάρτητων παραγωγών που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από το έτος 2001.
  4. Η ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση περιβαλλοντικών επενδύσεων εντός του 2008, θα έχει ως αποτέλεσμα την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και τη λειτουργία όλων των Σταθμών παραγωγής με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, σε πλήρη συμφωνία με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στην ολιγόμηνη εναπομένουσα μεταβατική περίοδο, η ΔΕΗ θα συνεχίσει τις άοκνες προσπάθειές της για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των λιγνιτικών της Σταθμών, με μέτρα όπως η βελτίωση της ποιότητας του καυσίμου και ο περιορισμός της λειτουργίας των Μονάδων, στο βαθμό που το επιτρέπει η ζήτηση.


Επί πλέον, η επιχείρηση για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του χαρτοφυλακίου των Μονάδων της, προωθεί εκτεταμένο πρόγραμμα ταχύτατης απόσυρσης/ αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με νέες Μονάδες, υψηλού βαθμού απόδοσης και υπερσύγχρονης τεχνολογίας.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ