Ένταξη στο Διεθνή Δείκτη Dow Jones Sustainability

Στον διεθνή δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets της ομάδας δεικτών Dow Jones Sustainability Indices εντάχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από αξιολόγηση από την RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Οι δείκτες αυτοί συγκαταλέγονται στους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς δείκτες αειφορίας και παρακολουθούν τις οικονομικές επιδόσεις πρωτοπόρων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται με όρους εταιρικής αειφορίας (corporate sustainability). Καθώς οι διεθνείς επενδυτές ενσωματώνουν πλέον στις στρατηγικές τους περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας, οι δείκτες Dow Jones παρέχουν διαφανείς και αποτελεσματικές λύσεις στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, αναδεικνύοντας αυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη μετοχική αξία. 

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στον εν λόγω δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει το 10% των καλύτερων εταιρειών από τις 800 μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες των αναπτυσσόμενων οικονομιών. 

Ο Όμιλος Πειραιώς, έχει ενσωματώσει εθελοντικά και με κίνητρο την αλληλεγγύη, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Προσπαθεί και αντισταθμίζει συνεχώς τον αντίκτυπο από τις δραστηριότητές του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, με τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Με σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων των μετόχων της, η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίζει συνεχώς τα συστήματα διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης προς την επενδυτική κοινότητα. Η άριστη στελέχωση των επιχειρηματικών αναγκών και η παράλληλη δημιουργία δυνατών σχέσεων με τους εργαζομένους, είναι σημαντικά σημεία της φιλοσοφίας του Ομίλου. 

Με την ίδια ευαισθησία και συνέπεια με την οποία διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές λειτουργικές της επιπτώσεις μέσω του πιστοποιημένου με EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στην Περιβαλλοντική Τραπεζική, με την στήριξη και χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις και με τη δημιουργία πράσινων τραπεζικών προϊόντων (Green Banking). Το κοινωνικό έργο του Ομίλου πραγματοποιείται κυρίως μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) που υποστηρίζει τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Το ΠΙΟΠ μέσα από τη δημιουργία και διαχείριση ενός δικτύου θεματικών τεχνολογικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, συμβάλλει στην Εταιρική Υπευθυνότητα του Ομίλου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ