Πρότυπο πληρότητας και ποιότητας ο νέος Απολογισμός Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN

Τη σταθερή πρόοδο στα βήματα ενσωμάτωσης της κοινωνικής υπευθυνότητας στη στρατηγική της INTERAMERICAN, την ολιστική προσέγγιση της ιδέας και την πληθώρα πρακτικών και πρωτοβουλιών ΕΚΕ αναδεικνύει ο νέος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας της εταιρείας.

Με αυτή την έκδοση, η INTERAMERICAN ολοκληρώνει τον κύκλο σύνταξης του Απολογισμού της κατά το πρότυπο GRI – G3.1, με τη βέλτιστη επίδοση κάλυψης δεικτών (153 πλήρως και μερικώς ένα), που αντιστοιχεί -σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής επαλήθευσης– στο Α+ επίπεδο εφαρμογής της έκδοσης των κατευθυντηρίων οδηγιών του Global Reporting Initiative. Στην έκθεση, όπως και σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της Εταιρείας, έχουν ενσωματωθεί οι 10 Αρχές του Global Compact του Ο.Η.Ε. (επίπεδο αυτοαξιολόγησης: GC Advanced).

Η παρούσα έκθεση, έκτη στη σειρά των ετησίων εκδόσεων της INTERAMERICAN, εστιάζει στα ουσιαστικά θέματα της Εταιρείας στη βάση του materiality analysis. Τα θέματα του Απολογισμού αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, τη σχέση με την αγορά και τους πελάτες, την εταιρική διακυβέρνηση και οικονομία, τη συνεισφορά στην κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο ειδικότερο κεφάλαιο για την «ΕΚΕ στην INTERAMERICAN» αναπτύσσονται τα σημαντικά θέματα της στρατηγικής, της σχέσης και αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, της ευθυγράμμισης με τη διεθνή πρότυπα αναφοράς και της στοχοθεσίας.

Σκοπεύοντας στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών της σε όλους τους παραπάνω τομείς και την πλήρη ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στρατηγικά και λειτουργικά, η INTERAMERICAN βασίζει την ανάπτυξη των ενεργειών της στις Αρχές της Συμμετοχικότητας, της Ουσιαστικότητας, του Πλαισίου Αειφορίας και της Πληρότητας.

Μια πιο αναλυτική περίληψη του απολογισμού μπορείτε να βρείτε στο pdf που υπάρχει στο παράρτημα Αρχεία που ακολουθεί!

Ολόκληρο τον απολογισμό μπορείτε να τον βρείτε στην ανάρτηση Απολογισμού στο www.interamerican.gr/apologismos.csr


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ