Global Sustain Sustainability Report 2014

Για μια ακόμα χρονιά η Global Sustain αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή της στην αειφορία αλλά και στη διαφάνεια, παρουσιάζοντας τον Απολογισμό Αειφορίας για το έτος αναφοράς 2014.

Ο Απολογισμός Αειφορίας της Global Sustain αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής της, αποτυπώνοντας το όραμα του οργανισμού με βάση το τρίπτυχο people-planet-profit. Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες (G4 “In accordance” – Core) του GRI και του Global Compact, ενώ έχει λάβει εξωτερική διασφάλιση από τον ανεξάρτητο φορέα ΤÜV Hellas (ΤÜV Nord) για το σύνολό του. 

Όπως επισήμανε στο εισαγωγικό μήνυμά του ο κ. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων  Εταίρος της Global Sustain «Φέτος, ο Απολογισμός Αειφορίας της Global Sustain αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά στη διαδικασία της λογοδοσίας, λόγω της υιοθέτησης του νέου προτύπου GRI-G4. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας με υπευθυνότητα και να αποτελέσουμε καταλύτη αλλαγής και καινοτομίας, διασφαλίζοντας τη την αειφόρο ανάπτυξη του οργανισμού».  

Τα θέματα στα οποία εστίασε ο Απολογισμός επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία αναλυτικής μελέτης ουσιαστικότητας, στην οποία ενεπλάκησαν ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη της Global Sustain.

Οι πυλώνες που καλύπτει ο Απολογισμός είναι οι εξής: Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Περιβάλλον.

Αγορά 
Η εταιρία το 2014 αύξησε τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2013, κατά 31,89%, ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της, χρηματοδότησε δύο προγράμματα ΜΚΟ και αύξησε σημαντικά τον αριθμό των μελών της, λειτουργώντας πάντα με διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 92% των συμμετεχόντων στην ετήσια έρευνα ικανοποίησης πιστεύει ότι η εταιρία επιδεικνύει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας. 

Ανθρώπινο δυναμικό 
Οι άνθρωποι αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της εταιρίας. Γι’ αυτό το λόγο η σωστή αξιοποίηση αλλά και η ουσιαστική επένδυση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους, μέσα από την εκπαίδευση και την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της. Το 2014, ο κάθε εργαζόμενος είχε κατά μέσο όρο οχτώ ώρες εκπαίδευσης. 

Κοινωνία 
Με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης, η εταιρία στο τέλος κάθε χρόνου χρηματοδοτεί δύο προγράμματα ΜΚΟ, με σκοπό να στηρίξει το έργο τους, προβάλλοντας παράλληλα τις δράσεις τους. Το 2014 χρηματοδοτήθηκαν τα προγράμματα: «Συνέχιση λειτουργίας για το 2015 της εθνικής γραμμής υποστήριξης ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο – 1069» της Κοινωφελούς και Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Φίλων του Καρκίνου «ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ» και «Silver Alert» από τη ΜΚΟ «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ». Ακόμα, η εταιρία ανέπτυξε εθελοντική δράση, ενισχύοντας κοινωφελείς πρωτοβουλίες σε συνεργασία με οργανισμούς αλλά και εταιρίες-μέλη της.

Περιβάλλον 
Η Global Sustain έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω: α) της ανακύκλωσης υλικών, β) της ανθρακικής ουδετεροποίησης (η εταιρία έχει αντισταθμίσει πλήρως τους ρύπους για τη λειτουργία της) γ) της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού και δ) της χρήσης πιστοποιημένου χαρτιού FS

Τον απολογισμό θα τον βρείτε συνημμένο σε μορφή αρχείου pdf καθώς και σε e-book.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ