Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα €875 εκατ.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 9μηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση στα €875 εκατ. Σε τριμηνιαία βάση, το 3o 3μηνο 2015 ανήλθαν σε €330 εκατ. αυξημένα κατά 20% έναντι του 2ου 3μήνου 2015. Το 2ο 3μηνο αντίστοιχα τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €275 εκατ (εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων).
Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 9μήνου 2015 διαμορφώθηκαν σε €1.435 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 9μήνου. Στο 3ο 3μηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €470 εκατ., οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (€472 εκατ.), λόγω σχετικής επιβάρυνσης από την αυξημένη χρήση του μηχανισμού ELA, αποτέλεσμα των εκροών καταθέσεων, αλλά και της απόφασης της ΕΚΤ να μην αποδέχεται χρεόγραφα και εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου ως κάλυμμα για αναχρηματοδότηση. Ωστόσο, η αρνητική αυτή επίδραση μετριάσθηκε από την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το 2ο και 3ο 3μηνο 2015 (156 μ.β. το 3ο 3μηνο 2015 από 177 μ.β το 2ο 3μηνο και 183 μ.β. το 1ο 3μηνο του έτους).
 
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% ετησίως στα €233 εκατ. το 9μηνο του έτους, ενώ το 3ο 3μηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε €73 εκατ. παρουσιάζοντας τριμηνιαία πτώση 7% από το 2ο 3μηνο, επηρεαζόμενα και στα δύο 3μηνα από την επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα και την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που οδήγησε στην «τραπεζική αργία» διάρκειας 3 εβδομάδων (28 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2015). 
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 9μηνο 2015 ανήλθαν σε €1.820 εκατ., αυξημένα 5% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 3ο 3μηνο σε €635 εκατ., αυξημένα κατά 7% (€597 εκατ. το 2ο 3μηνο του έτους). 
Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 9μηνο 2015 ήταν μειωμένο κατά 4% ετησίως στα €945 εκατ., ενώ το 3ο 3μηνο διαμορφώθηκε στα €305 εκατ., μειωμένο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. 
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% στις 30 Ιουνίου 2015 και 38,9% στο τέλος Μαρτίου 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε το 3ο 3μηνο σε €385 εκατ. από €111 εκατ. στο 2ο 3μηνο ή 56 μ.β., από 16 μ.β. επί των δανείων  και €264 εκατ. το 1ο 3μηνο 2015 (με €332 εκατ. σχηματισμό νέων καθυστερήσεων στην Ελλάδα από -€7 εκατ. το 2ο 3μηνο και €191 εκατ. στο 1ο 3μηνο). O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σημείωσε σημαντική άνοδο στο 61% από 56% στο τέλος Μαρτίου 2015. 
Οι προβλέψεις δανείων κατά το 2ο και 3ο 3μηνο ανήλθαν συνολικά σε €1.843 εκατ. από €278 εκατ. στο 1ο 3μηνο 2015, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς. Οι αυξημένες προβλέψεις του 9μήνου 2015 ισχυροποιούν περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει ακόμα ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων, μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit. 
Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε -€635 εκατ. το 9μηνο 2015, εκ των οποίων κέρδη €495 εκατ. το 3ο 3μηνο και ζημία -€1.059 εκατ. το 2ο 3μηνο του έτους λόγω αυξημένων εξόδων προβλέψεων
Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €85,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.
Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €38,1 δισ. (-29% από την αρχή του χρόνου, εξαιρουμένης της θυγατρικής στην Αίγυπτο), εκ των οποίων €34,5 δισ. στην Ελλάδα. Οι πυκνές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προκάλεσαν σημαντική αβεβαιότητα στην αγορά και ως εκ τούτου υψηλές εκροές καταθέσεων το 1ο 6μηνο του 2015. Ωστόσο, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την τραπεζική αργία και την επαναλειτουργία των ελληνικών τραπεζών στις 20 Ιουλίου, οι καταθέσεις στην αγορά, αλλά και στην Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν σταθεροποίηση και ελαφρά τάση ανόδου. Οι συνθήκες αγοράς επέδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, σε συνέχεια της συμφωνίας της Ελλάδας και των Θεσμών στα μέσα Ιουλίου. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, αμέσως μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας στις 20 Ιουλίου 2015 και ως τα τέλη  Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε συνολική καθαρή εισροή καταθέσεων ύψους €0,5 δισ. Σημειώνεται ότι, παρά τη μείωση της καταθετικής βάσης, δεν ανακόπηκε η πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται μέχρι και το Σεπτέμβριο 2015 (1,11% κόστος νέων προθεσμιακών το Σεπτέμβριο 2015 έναντι 1,74% τον Ιούνιο  2015).
Η σημαντική εκροή καταθέσεων το 1ο 6μηνο 2015 οδήγησε σε παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα που ανήλθε σε €37,3 δισ. τον Ιούνιο 2015 από €30,3 δισ. τον Μάρτιο 2015. Στο 3ο τρίμηνο του έτους και μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων παρατηρήθηκε ελαφρά αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, η οποία μειώθηκε σε €35,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, εκ των οποίων τα €21,2 δισ. προέρχονταν από τον μηχανισμό ELA, μειωμένα σε σχέση με τα €22,2 δισ. του Ιουνίου.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών εμφανίζουν στο 9μηνο μείωση κατά 2% στα €68,8 δισ. το Σεπτέμβριο 2015 έναντι του Ιουνίου 2015 (€70,0 δισ.), συνεχίζοντας την τάση απομόχλευσης. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €51,9 δισ.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 136% το Σεπτέμβριο 2015 (από 137% τον Ιούνιο και 101% τον Δεκέμβριο 2014), περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο δείκτη της ελληνικής αγοράς.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου επηρεάσθηκε κυρίως από τις αυξημένες προβλέψεις της περιόδου και διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 11,2%.
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 51 καταστήματα στη διάρκεια του 9μήνου του 2015, με τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την Ελλάδα (870 καταστήματα το 2017) να έχει ήδη επιτευχθεί από το τέλος του 2014. Έτσι, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 1.071 μονάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, με 778 καταστήματα στην Ελλάδα και 293 στο εξωτερικό.
 
Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 19.769 άτομα, και στην Ελλάδα σε 15.715, έχοντας σχεδόν επιτύχει και αυτό το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 4.055 άτομα. 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ