Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εθνικός εκπρόσωπος στο νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MOCHA – Models of Child Health Appraised

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εθνικός εκπρόσωπος στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MOCHA – Models of Child Health Appraised. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015, είναι διάρκειας 3 ετών και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας – Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)

Σκοπός του Προγράμματος MOCHA είναι η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που προσφέρονται σε παιδιά από 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Απώτερος στόχος του είναι να συνθέσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας στα παιδιά, το οποίο θα προταθεί προς τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Τα παιδιά αποτελούν μία πολύ σημαντική ομάδα πληθυσμού. Ηθικά και δεοντολογικά, έχουν δικαίωμα στην καλή υγεία, όπως υποστηρίζεται και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα παιδιά αποτελούν άλλωστε το μέλλον της Ευρώπης, συνιστώντας τα θεμέλια της μελλοντικής κοινωνίας και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό της. Εκτός αυτού, η σωματική υγεία, ο τρόπος ζωής και οι υγιείς συμπεριφορές οικοδομούνται κατά την παιδική ηλικία και αποτελούν τη βάση της υγιούς γήρανσης. Επομένως, η υγεία των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για μια υγιή Ευρώπη.

Το πρότυπο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχεται στα παιδιά εξαρτάται από τους φορείς χάραξης πολιτικής υγείας. Ωστόσο, δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των χωρών όσον αφορά στον βέλτιστο τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών, καθώς υιοθετούνται διαφορετικά μοντέλα. Ειδικότερα, στην Ευρώπη έχουν επικρατήσει δύο κύρια μοντέλα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα παιδιά. Στο πρώτο, ο γενικός οικογενειακός ιατρός έχει την ευθύνη της πρωτοβάθμιας φροντίδας του παιδιού και στο δεύτερο ο ειδικός παιδίατρος. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία έρευνα η οποία να καταδεικνύει ποιο μοντέλο είναι αποτελεσματικότερο, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένα παιδιά στην Ευρώπη είναι πιθανό να μην λαμβάνουν τη βέλτιστη φροντίδα.

Το κενό αυτό αποσκοπεί να καλύψει το νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MOCHA, κατά τη διάρκεια του οποίου δεκαεννέα επιστημονικοί οργανισμοί που συμμετέχουν ως εταίροι, θα συνεργαστούν με εκπροσώπους των 30 χωρών με στόχο να συλλέξουν και να αναλύσουν βασικές πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη του παιδιού, όπως:
  • Μοντέλα της πρωτοβάθμιας φροντίδας που παρέχεται στα παιδιά (συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας φροντίδας)
  • Συνεργασία της πρωτοβάθμιας με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, καθώς και με άλλες υπηρεσίες όπως είναι η εκπαίδευση και η κοινωνική πρόνοια
  • Υπηρεσίες υγείας στα σχολεία
  • Υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης για εφήβους
  • Ανάδειξη καινοτόμων μέτρων αξιολόγησης της ποιότητας και του αποτελέσματος
  • Οικονομική ανάλυση και ανάλυση ικανοτήτων φορέων και επαγγελματιών
  • Διασφάλιση της ισότητας για όλα τα παιδιά
  • Χρήση ηλεκτρονικών αρχείων/φακέλων στην φροντίδα υγείας των παιδιών

Το πρόγραμμα MOCHA, του οποίου η εναρκτήρια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2015 στο Λονδίνο, θα διαρκέσει τρία χρόνια και οι τελικές εκθέσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του 2018. Κατά το πρώτο έτος θα συλλεχθούν, με τη βοήθεια του τοπικού εκπροσώπου, πληροφορίες και εξειδικευμένα επιστημονικά δεδομένα, αναφορικά με το σύστημα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για τα παιδιά κάθε χώρας. Το δεύτερο έτος, η ομάδα του έργου θα προχωρήσει στην ανάλυση του υλικού και την κατάρτιση προκαταρκτικών συμπερασμάτων. Στο τελικό στάδιο, το πρόγραμμα θα προτείνει τα καλύτερα μοντέλα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για τα παιδιά και τους τρόπους με τους οποίους οι χώρες θα μπορούσαν να τα υιοθετήσουν. Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούνται ενέργειες διάχυσης των πληροφοριών και συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων φορέων.

Συντονιστής του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020, είναι το Imperial College στο Λονδίνο, ενώ συμμετέχουν 19 επιστημονικοί οργανισμοί από 10 ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ.

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εθνικός εκπρόσωπος και υπεύθυνη Προγράμματος είναι η κα Ντίνα Ζώτα: d.zota@prolepsis.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.childhealthservicemodels.eu και www.prolepsis.gr


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ