Άνοδος 15% στα προ προβλέψεων κέρδη 2015 στα €1.125 εκατ

Δηλώσεις Διοίκησης

«Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών Τραπεζών το Δεκέμβριο 2015, ενισχύθηκε η κεφαλαιακή τους βάση σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η ακολουθούμενη πολιτική ενεργητικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, οδήγησε σε μείωση, μετά από πολλά χρόνια αυξητικής πορείας, του δείκτη NPLs στο 39,5% από 40,5% το Σεπτέμβριο 2015. Αντίστοιχα, ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενου τριμήνου (€80 εκατ. από €385 εκατ. αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις του τελευταίου τριμήνου, βελτίωσαν το δείκτη κάλυψης στο 65% από 61%, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου.

Η θετική κατάληξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για την 1η αξιολόγηση του νέου προγράμματος, θα δημιουργήσει θετική δυναμική στην οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα δάνεια σε καθυστέρηση, συμβάλλοντας έτσι στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.»

Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος Δ.Σ.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, με ισχυρή δέσμευση στους επιχειρηματικούς της στόχους, επέτυχε το έτος 2015 αύξηση των επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 15% στα €1.125 εκατ, καθώς τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 4% και το κόστος λειτουργίας, χωρίς τα έκτακτα έξοδα, μειώθηκε περαιτέρω κατά 5%.

Η ρευστότητα του Ομίλου στο 4ο 3μηνο 2015 ενισχύθηκε, καθώς οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ. στα €39,0 δισ. και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €3,1 δισ. στα €32,7 δισ. Σε αυτό συνέβαλλε η μείωση της αβεβαιότητας στην Ελλάδα μετά την υπογραφή του νέου οικονομικού προγράμματος τον Αύγουστο 2015, αλλά και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας. 

Ως αποτέλεσμα της τελευταίας, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθαν σε €10,0 δισ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 17,8%.»


Σταύρος Λεκκάκος, CEO

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Αποτελέσματα έτους 2015
 • Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2015 αυξήθηκαν κατά 15% στα €1.125 εκατ.  Σε τριμηνιαία βάση, το 4o 3μηνο 2015 ανήλθαν σε €284 εκατ. αυξημένα κατά 18% έναντι του 4ου 3μήνου 2014. 
 • Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 2015 διαμορφώθηκαν σε €1.877 εκατ., μειωμένα κατά 4% έναντι του 2014.   Στο 4ο 3μηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €463 εκατ., παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο έναντι του 3ου 3μήνου 2015. 
 • Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% το 2015 στα €306 εκατ.,  επηρεαζόμενα κυρίως από την οικονομική αβεβαιότητα, την τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ στο 4ο 3μηνο 2015 ανέκαμψαν και διαμορφώθηκαν στα €79 εκατ. παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση 10% έναντι του 3ου 3μήνου ‘15. 
 • Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 2015 ανήλθαν σε €2.374 εκατ., αυξημένα 4% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 4ο 3μηνο σε €608 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2014. 
 • Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 2015 ήταν μειωμένο κατά 5% ετησίως στα €1.249 εκατ., ενώ το 4ο 3μηνο διαμορφώθηκε στα €324 εκατ., μειωμένο κατά 7% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2014. 
 • Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, μετά από μακρά χρονική περίοδο, παρουσίασε μείωση στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων μειώθηκε και διαμορφώθηκε το 4ο 3μηνο σε €80 εκατ. από €385 εκατ. στο 3ο 3μηνο ή 12 μ.β., από 56 μ.β. επί των δανείων. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ενισχύθηκε στο 65% από 61% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.
 • Οι προβλέψεις δανείων το 2015 ανήλθαν σε €3.487 εκατ. έναντι €3.670 εκατ. το προηγούμενο έτος, θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω τον Ισολογισμό του Ομίλου και διαμορφώνοντας τις σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2015 σε €17.480 εκατ. ή 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κατά το 4ο 3μηνο οι προβλέψεις ανήλθαν σε €1.384 εκατ. από €244 εκατ. στο 3ο 3μηνο 2015, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς και την περαιτέρω πτώση των τιμών ακινήτων.  Το σημαντικό ύψος σωρευμένων προβλέψεων δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα και με μακροπρόθεσμες λύσεις το πρόβλημα των δανείων σε καθυστέρηση, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.
 • Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά €1.858 εκατ. το 2015, εκ των οποίων ζημιά €1.238 εκατ. αφορά το 4ο 3μηνο του έτους, λόγω των αυξημένων εξόδων προβλέψεων.
Μεγέθη 31 Δεκεμβρίου 2015

 • Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2015 η άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους €4,6 δισ., σε συνέχεια της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ, ενισχύοντας σημαντικά το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 της Τράπεζας και κατατάσσοντας την σαν μια από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη.
 • Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €87,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.
 • Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου, μετά τη σημαντική πτώση στο 9μηνο 2015 (-30%1) λόγω της αβεβαιότητας στη χώρα, ανέκαμψαν στο 4ο 3μηνο κατά €1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν σε €39,0 δισ. το Δεκέμβριο 2015, αυξημένες κατά 5% έναντι του Σεπτεμβρίου 2015 (σε συγκρίσιμη βάση – η θυγατρική Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου έχει ταξινομηθεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες).  Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την Ελλάδα, όπου οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. στα €36,1 δισ.  Σημειώνεται ότι, η πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίστηκε, με το κόστος των νέων προθεσμιακών να διαμορφώνεται σε 0,95% το Δεκέμβριο 2015 έναντι 1,11% το Σεπτέμβριο  2015.
 • Η αναστροφή της πορείας των καταθέσεων το 4ο 3μηνο 2015, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων το Δεκέμβριο 2015, οδήγησε σε αισθητή μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα που διαμορφώθηκε σε €32,7 δισ. στο τέλος 2015 από €35,8 δισ. το Σεπτέμβριο 2015.  Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σε €16,7 δισ. το Δεκέμβριο 2015 από €21,2 δισ. το Σεπτέμβριο 2015.
 • Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα €68,1 δισ. το Δεκέμβριο 2015, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €50,6 δισ.
 • Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε αισθητά στο 130% το Δεκέμβριο 2015 από 138%1 το Σεπτέμβριο 2015.
 • Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου, σε συνέχεια της άντλησης κεφαλαίων €4,6 δισ. το Δεκ.15 αλλά και τη λήψη αυξημένων προβλέψεων στο 4ο 3μηνο 2015, διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε 17,8%2.
 • Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 120 καταστήματα στη διάρκεια του 2015 και διαμορφώθηκε σε 709 μονάδες, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 9893 μονάδες στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. 
 • Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε 19.279 άτομα, και στην Ελλάδα σε 15.599.  Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 3.680 άτομα.
 • Στις 29 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Ομίλου. Σημειώνεται ότι οι νέες δεσμεύσεις δεν παρεκκλίνουν από τις βασικές δεσμεύσεις του εγκεκριμένου το 2014 σχεδίου αναδιάρθρωσης, ενώ ευθυγραμμίζονται με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους της Τράπεζας. Περαιτέρω, βάσει του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, η στοχοθεσία της Τράπεζας επικεντρώνεται στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.

1 Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή χωρίς τις θυγατρικές Τράπεζες στην Αίγυπτο (πουλήθηκε το Νοέμβριο 2015) και στην Κύπρο (διακοπτόμενες δραστηριότητες από την 31η.12.15)  
2 Δείκτες pro-forma εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της Κύπρου και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής (+35 μ.β. εκτίμηση αθροιστικά)
3   Όλα τα στοιχεία αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
 
Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά εκατ. €)*

31.12.15

30.09.15

Δεκ.15 έναντι Σεπ.΄15

31.12.14

Δεκ.15 έναντι Δεκ.’14

 

Επιλεγμένα Μεγέθη Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργητικό

87.528

85.910

2%

89.290

-2%

 

Καταθέσεις

38.952

37.113

5%

54.831

-29%

 

Δάνεια προ Προβλέψεων & Προσαρμογών4[1]

68.071

68.046

0%

72.983

-7%

 

Σωρευμένες Προβλέψεις4

17.480

16.764

4%

15.840

10%

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

10.021

6.724

49%

7.322

37%

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλεγμένα Αποτελέσματα

12μ 2015

12μ 2014

Δ 12μηνο

 

4ο 3μ2015

3ο 3μ2015

Δ 3μηνο

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά Έσοδα Τόκων

1.877

1.953

-4%

463

463

0%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών

306

314

-3%

79

71

10%

Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρτ/κίου

116

(47)

46

54

-15%

Λοιπά Έσοδα & Μερίσματα

74

74

0%

20

29

-30%

Έκτακτα αποτελέσματα 55[2]

19

120

-84%

(3)

23

Σύνολο Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων

2.393

2.413

-1%

605

640

-6%

Επαν/μενα Καθαρά Λειτουργικά Έσοδα

2.374

2.293

4%

608

617

-1%

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Προσωπικού

(625)

(663)

-6%

(159)

(153)

4%

Γενικά Διοικητικά Έξοδα

(528)

(545)

-3%

(142)

(123)

16%

Αποσβέσεις

(96)

(106)

-9%

(23)

(23)

3%

 Έκτακτα Έξοδα6[3]

(224)

(129)

73%

(164)

(22)

Συνολικό Λειτουργικό Κόστος

(1.473)

(1.443)

2%

(488)

(321)

52%

Επαναλαμβανόμενο Λειτουργικό Κόστος

(1.249)

(1.314)

-5%

(324)

(299)

9%

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων (ΚΠΦΠ)

920

970

-5%

117

320

-63%

ΚΠΦΠ χωρίς Έκτακτα Έσοδα-Έξοδα

1.125

979

15%

284

318

-11%

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς Εταιρείες

(13)

5

1

6

-87%

Απομείωση Αξίας Δανείων

(3.487)

(3.670)

-5%

(1.384)

(244)

Απομείωση Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού

& Λοιπές Προβλέψεις

(351)

(319)

10%

(263)

(18)

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα προ Φόρων

(2.930)

(3.014)

(1.530)

64

Φόρος Εισοδήματος

1.069

1.069

290

438

-34%

Κέρδη / Ζημιές Αναλογ.στους Μετόχους

(1.858)

(1.938)

(1.238)

502

Αποτέλεσμα Διακοπτ. Δραστηριοτήτων

(35)

(27)

(31)

(3)

 

 4 Περιλαμβάνεται η προσαρμογή σε εύλογη αξία που αναλογεί στον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά της «υγιούς» ATEbank, της Γενικής Τράπεζας, των εγχώριων δανείων των 3 Κυπριακών Τραπεζών και της Millennium Bank Ελλάδος. 


5   Ανάλυση εκτάκτων αποτελεσμάτων: 12μηνο 2015, χρηματ/κή ζημιά €7 εκατ. και λοιπά έσοδα €26 εκατ.|12μηνο 2014, χρηματ/κό κέρδος €15 εκατ. και λοιπά έσοδα €104 εκατ. | 4ο 3μηνο 2015, λοιπά έσοδα -€3 εκατ. |3ο 3μηνο 2015, λοιπά έσοδα €23 εκατ. 


6 Ανάλυση εκτάκτων εξόδων: 12μηνο 2015, €119 εκατ. δαπάνες προσωπικού, €55 εκατ. γενικά διοικητικά έξοδα, €13 εκατ. αποσβέσεις, €36 εκατ δαπάνες λειτουργίας εταιρείας «Ημιθέα» που προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου. | 12μηνο 2014, €70 εκατ. δαπάνες προσωπικού, €46 εκατ. γενικά διοικητικά έξοδα, €8 εκατ. αποσβέσεις, €6 εκατ δαπάνες λειτουργίας εταιρείας «Ημιθέα». | 4ο 3μηνο 2015, €111 εκατ. κόστος εθελούσιας εξόδου προσωπικού,  €42 εκατ. γενικά διοικητικά έξοδα, €10 εκατ. λειτουργικά έξοδα εταιρείας «Ημιθέα». |  3ο 3μηνο 2015, €1 εκατ. δαπάνες προσωπικού, €5 εκατ. γενικά διοικητικά έξοδα, €7 εκατ. αποσβέσεις, €9 εκατ. λειτουργικά έξοδα εταιρείας «Ημιθέα».

 
Eπαναλαμβανόμενη* κερδοφορία (€ εκατ.) 


* εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων 
   Μέσο μηναίο επιτόκιο καταθέσεων (%)
 

Εργαζόμενοι και καταστήματα-Ελλάδα (#)
 
Εξέλιξη Αποτελεσμάτων και Μεγεθών
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου το 2015 ανήλθαν σε €1.125 εκατ., αυξημένα κατά 15% σε σχέση με πέρυσι.  Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.877 εκατ., μειωμένα κατά 4% έναντι του 2014, ενώ στο 4ο 3μηνο 2015 παρέμειναν αμετάβλητα έναντι του 3ου 3μήνου στα €463 εκατ.  Η αρνητική επίδραση στα έντοκα έσοδα από την περαιτέρω απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου στο 4ο 3μηνο ’15 αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του μέσου κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 65 μ.β. το 4ο 3μηνο ’15 από 80 μ.β. το αμέσως προηγούμενο 3μηνο.  Σημειώνεται ότι, παρά τις εξελίξεις στην αγορά, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική εκροή καταθέσεων κατά το 1ο 6μηνο 2015, η πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους των νέων προθεσμιακών καταθέσεων δεν επηρεάσθηκε και συνεχίζει να βαίνει μειούμενη και το 4ο 3μηνο (95 μ.β. τον Δεκέμβριο 2015 από 111 μ.β. το Σεπτέμβριο 2015 και 174 μ.β. τον Ιούνιο 2015). 

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) του Ομίλου για το 4ο 3μηνο 2015 ανήλθε σε 269 μ.β. έναντι 266 μ.β. το αμέσως προηγούμενο 3μηνο (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF/ESM). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2015 σε €1.677 εκατ., ενώ του εξωτερικού σε €200 εκατ.
 
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €306 εκατ. το 2015 από €314 εκατ. πέρυσι (-3%), με την οικονομική αβεβαιότητα και ειδικά την επιβολή τραπεζικής αργίας τριών εβδομάδων τον Ιούλιο να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή προμηθειών.  Στο 4ο 3μηνο ΄15 τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανέκαμψαν στο μέσο επίπεδο των 2 πρώτων 3μήνων του 2015 και διαμορφώθηκαν στα €79 εκατ από €71 εκατ στο 3ο 3μηνο ’15.  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF/ESM) διαμορφώθηκαν στις 43 μ.β. το 12μηνο 2015.  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2015 σε €275 εκατ., ενώ του εξωτερικού σε €30 εκατ.

Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν το 2015 σε €1.473 εκατ., παρουσιάζοντας 2% ετήσια μεταβολή. Το κόστος λειτουργίας του  2015, εξομαλυμένο για έκτακτα έξοδα, διαμορφώθηκε στα €1.249 εκατ., μειωμένο κατά 5% σε ετήσια βάση.  Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε προσαρμοσμένη βάση το 2015 διαμορφώθηκε στο 53% έναντι 57% πέρυσι. 

Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2015 σε €1.125 εκατ. από €979 εκατ. το 2014 (+15%), χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις (€224 εκατ. το 2015 και €129 εκατ. το  2014) και τα έκτακτα στοιχεία εσόδων (€19 εκατ. το 2015 και €120 εκατ. το 2014 αντίστοιχα).

Προβλέψεις δανείων  (€ εκατ)
 
Καταθέσεις Πελατών* (σε € δισ) 
 

Στο 2015, οι προβλέψεις για δάνεια ανήλθαν σε €3.487 εκατ. από €3.670 εκατ. πέρυσι, ενώ πραγματοποιήθηκε απομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων και στοιχείων ενεργητικού ύψους €351 εκατ από €319 εκατ το 2014.  Από το σύνολο των προβλέψεων για δάνεια του 2015 τα  €3.075 εκατ. αφορούν δάνεια στην Ελλάδα και τα €412 εκατ. στο εξωτερικό. 

Οι προβλέψεις δανείων στο 4ο 3μηνο 2015 ανήλθαν σε €1.384 εκατ. από €244 εκατ. στο 3ο 3μηνο. Οι σωρευμένες προβλέψεις αντιπροσωπεύουν το 25,7% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος 2015 και συνεπακόλουθα η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση ενισχύθηκε σημαντικά στο 65% από 61% τον Σεπτέμβριο 2015. Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς αλλά και την περαιτέρω πτώση των τιμών ακινήτων. 

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά €1.858 εκατ. το 2015, εκ των οποίων ζημιά €1.238 εκατ αφορά το 4ο 3μηνο.

Ανάλυση Μεγεθών 31.12.2015
Δάνεια σε επιχ/σεις 44.525 65%
Δάνεια σε ιδιώτες 23.546 35%
Σύνολο Δανείων 68.071 100%
Ελλάδα         63.922   94%
Εξωτερικό   4.149    6%
Καταθέσεις
Ταμ/ρίου-Όψεως 24.780 64%
Τακτής λήξης         14.171     36%
Σύνολο Καταθέσεων 38.952 100%
  Ελλάδα                 36.141   93%
Εξωτερικό           2.810     7%
Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου διαμορφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 σε €39,0 δισ., σημειώνοντας μείωση 26% (σε συγκρίσιμη βάση) που προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα και αποδίδεται στις πυκνές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που επικράτησαν στη χώρα κυρίως κατά το πρώτο μισό του έτους.

Σημειώνεται, ότι οι εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα, μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών ελέγχων, καταρχήν περιορίσθηκαν, και στη συνέχεια από τον Αύγουστο 2015 οι καταθέσεις σταθεροποιήθηκαν με ελαφρά ανοδική τάση.  Ειδικότερα, στο 4ο 3μηνο οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ. εκ των οποίων στην Ελλάδα +€1,6 δισ. (+5%) στα €36,1 δισ.  Οι καταθέσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκ.2015 σε €2,8 δισ. (χωρίς τις καταθέσεις κυπριακών δραστηριοτήτων που κατατάσσονται πλέον στις διακοπτόμενες δραστηριότητες), αυξημένες κατά €0,2 δισ. ή 9% σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2015. 

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στο τέλος 2015 σε €68,1 δισ., -5% έναντι του Δεκεμβρίου 2014 σε συγκρίσιμη βάση, λόγω της συρρικνούμενης οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (ΑΕΠ 2015 -0,3%).  Το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €64,0 δισ. ενώ τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €4,1 δισ.  Το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα €50,6 δισ., με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς να βελτιώνεται στο 130% από 138% σε συγκρίσιμη βάση στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2015 αποκλιμακώθηκε σε €32,7 δισ. από €35,8 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (ELA: €16,7 δισ., και €21,2 δισ. αντίστοιχα).  Η μείωση αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας, μέσω της ολοκλήρωσης της άντλησης κεφαλαίων €4,6 δισ. και της βελτίωσης του υπολοίπου καταθέσεων.  

H χρηματοδότηση του συνόλου της αγοράς μέσω Ευρωσυστήματος μειώθηκε σε €106 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 από €127 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2015.


Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση, ο οποίος είχε παρουσιάσει ελαφρά άνοδο στο 1ο και 3ο 3μηνο 2015, λόγω της εξελισσόμενης αβεβαιότητας και της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα, επιβραδύνθηκε στο 4ο 3μηνο 2015.  Αναλυτικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό των συνολικών δανείων διαμορφώθηκαν κατά το 4ο 3μηνο στο 0,12% επί των δανείων (€80 εκατ.) από +0,56% στο 3ο 3μηνο (€385 εκατ), με το σχηματισμό νέων δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα να ανέρχεται στα €87 εκατ. στο 4ο 3μηνο 2015 από €332 εκατ. στο 3ο 3μηνο ’15.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου, υποχώρησε στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 και είναι η πρώτη μείωση του δείκτη που παρατηρείται από το τέλος του 2007.

Ως αποτέλεσμα της λήψης αυξημένων προβλέψεων κατά το 2015, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, σημείωσε σημαντική άνοδο στο 65,0% (Ελλάδα 64,9%) το Δεκέμβριο 2015 από 60,6% το Σεπτέμβριο 2015.  Εάν προστεθούν τα ενσώματα καλύμματα και οι εξασφαλίσεις η κάλυψη διαμορφώνεται σε 133%. Αντίστοιχα, ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 25,7% (29,4% στα επιχειρηματικά, 10,2% στα στεγαστικά, 39,2% στα καταναλωτικά-κάρτες), από 24,6% το Σεπτέμβριο 2015.
 
Επάρκεια Κεφαλαίων

Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου στις 31.12.2015 εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη έναντι του Σεπτεμβρίου 2015, καθώς ενσωματώνει την άντληση κεφαλαίων €4,6 δις που υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2015 και ανέρχεται σε €10,0 δισ., διαμορφώνοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 10,7%.  Αντίστοιχα, τα εποπτικά κεφάλαια CET-1 ανέρχονται σε €9,4 δισ. 

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος 2015 στο 17,8% (pro-forma για τις διακοπτόμενες δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής). Ο δείκτης  Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο 16,6%.


Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015 του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έως το τέλος Μαρτίου 2016 (www.piraeusbankgroup.com).


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ