Η INTERAMERICAN για τα παιδιά, σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ, την οποία μεταξύ άλλων 191 χωρών έχει υπογράψει και η Ελλάδα, αποτελεί κοινό τόπο τόσο για την INTERAMERICAN όσο και για το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Από αυτή την αρχή προέκυψε και η συνεργασία των δύο οργανισμών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ – Παιδιά σε κίνδυνο». 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την πολλαπλή στήριξη  ιδιαίτερα εκτεθειμένων σε κινδύνους  παιδιών, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών. Αφορά σε παιδιά με ακραία πιεστικές βιοτικές ανάγκες, που  προκύπτουν από συνθήκες φτώχειας σε συνδυασμό με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες όπως είναι η ανεργία των γονέων, οι γονείς-χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ή ψυχικά ασθενείς, οι κακοποιημένες μητέρες, οι μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά. Τα παιδιά εντοπίζονται από τις συνεντεύξεις και την αξιολόγηση που διενεργείται από τις κοινωνικές λειτουργούς και τις ψυχολόγους του Δικτύου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι οικογένειες αυτές – τα παιδιά δεν εμπίπτουν σε κατηγορίες κρατικής ή άλλης ενίσχυσης και υποστήριξης. Η βοήθεια, υλική και με υπηρεσίες, θεμελιώνεται στη δημιουργία  «εξατομικευμένου σχεδίου» για κάθε παιδί και οικογένεια, έτσι ώστε όλοι οι διαθέσιμοι πόροι να έχουν την μέγιστη δυνατή απόδοση. Συγκεκριμένα, συνίσταται στον εφοδιασμό μηνιαίως με «καλάθι» αναλωσίμων ειδών, σε παροχή συστηματικής παιδαγωγικής συμβουλευτικής, ιατρική καθοδήγηση-παραπομπή σε νοσοκομείο και παρακολούθηση (κατά περίπτωση), καθώς και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Ακόμη, τα παιδιά πλαισιώνονται και από τις λοιπές δράσεις του Δικτύου. 

Σύμφωνα με τον Απολογισμό που εξέδωσε το Δίκτυο για την υλοποίηση του προγράμματος που ενίσχυσε η INTERAMERICAN κατά τη διετία 2014-2015, όλοι οι δείκτες μέτρησης απέδειξαν την υποχώρηση του βαθμού ευαλωτότητας των οικογενειών και των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, από τις 55 οικογένειες που αθροίζουν 226 άτομα εκ των οποίων 142 παιδιά  ηλικίας έως 18 ετών, οι 9 αυτονομήθηκαν οικονομικά και δεν λαμβάνουν πλέον υποστήριξη στον τομέα αυτό. Επιπλέον, οι  δείκτες απόδοσης ανά επίπεδο παρέμβασης σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας παρουσιάζουν βελτίωση στην κατά περίπτωση αξιολόγηση. Παράλληλα, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι ενδο-ομαδικές σχέσεις των παιδιών που εντάχθηκαν σε ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα ομάδες, κρίθηκαν θετικά.

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σωματείο μη κερδοσκοπικό, λειτουργεί από το 2004 με κύριο γνώμονα την  γνωστοποίηση, διάδοση και εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ