Τράπεζα Πειραιώς: Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 των κεντρικών γραφείων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που εφαρμόζει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. στα Κεντρικά της Γραφεία καθώς και στις Βιομηχανικές Περιοχές της Λαμίας και της Κομοτηνής πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001:2004, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της συμπεριφοράς. Οι δύο αυτές Βιομηχανικές Περιοχές είναι οι πρώτες στην Ελλάδα που πιστοποιούνται για το ΣΠΔ που εφαρμόζουν, μία εξέλιξη που είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου για σταδιακή πιστοποίηση του συνόλου των 26 Βιομηχανικών Περιοχών που έχει υπό τη διαχείρισή της η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Ειδικότερα, το ISO 14001:2004 αφορά στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλους τους σχετικούς τομείς δραστηριοποίησής της, και ιδιαίτερα στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και στην κατανάλωση ενέργειας και νερού. Αντικειμενικός στόχος της ανάπτυξης του Συστήματος δεν είναι μόνο η πιστοποίηση, αλλά η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων διευθύνσεων στη δημιουργία και εφαρμογή κατανοητών διαδικασιών και η κατανομή διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων.

«Η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 είναι το υπόβαθρο για μία νέα σχέση μεταξύ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Καλώ και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο της ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ώστε να μειωθεί συνολικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έχει υιοθετήσει ήδη από το 2014 Περιβαλλοντική Πολιτική για το σύνολο των λειτουργιών της. Μέσω αυτής, δεσμεύτηκε να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική επίδοση των δραστηριοτήτων που είναι υπό τον έλεγχό της στις Βιομηχανικές Περιοχές, με την ανάπτυξη υποδομών και εργαλείων σε αυτή την κατεύθυνση, να συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και να δημοσιοποιεί τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Επιπροσθέτως, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη νέων Βιομηχανικών Πάρκων με βάση σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα – με πρώτο το Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο στην Πέλλα, που ανακοινώθηκε πρόσφατα – και λειτουργεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων για την υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την απόδοση της πιστοποίησης κατά ISO 14001:2004 έγινε επιτόπια επιθεώρηση στις υπό εξέταση εγκαταστάσεις κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2016 από την Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), η οποία είναι μέλος του IQNet (International Quality Certification Network). Η ανανέωση της πιστοποίησης θα γίνεται ανά έτος. 

Για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003, όταν απορροφήθηκε η ΕΤΒΑbank από την Τράπεζα Πειραιώς και αποσχίστηκε ο κλάδος των βιομηχανικών περιοχών. Ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα η εταιρεία διαχειρίζεται 26 βιομηχανικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, εντός των οποίων λειτουργούν 1.502 επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 30.000 εργαζόμενους. Αυτές δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 50 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί δηλαδή στο 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσει υπηρεσίες οικο-αποδοτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ήδη προχώρησε στην εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αρχικά σε δύο ΒΙ.ΠΕ. (Κομοτηνής και Λαμίας) και σταδιακά σε όλες, με στόχο την περιβαλλοντική διασφάλιση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, προς όφελος των τοπικών κοινωνικών και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ