Eurobank Ergasias: Οικονομικά Στοιχεία A΄ Τριμήνου 2016

  • Επιστροφή στην κερδοφορία για 1η φορά μετά το Γ΄ τρίμηνο 2011 – Καθαρά Κέρδη €60εκ.
  • Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες €27εκ. 
  • Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2,0% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2015 σε €383εκ.
  • Σημαντική ενίσχυση εσόδων από προμήθειες κατά 10,0% την ίδια περίοδο σε €68εκ.
  • Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 1,4% 2 σε ετήσια βάση
  • Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 14,3% 3 έναντι του Δ΄ τριμήνου 2015 σε €198εκ.
  • Σημαντική επιβράδυνση της δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Μείωση κατά 82% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2015 σε €42εκ. 
  • Μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε 1,76% 
  • Σταθεροποίηση των καταθέσεων στην Ελλάδα, αύξηση σε επίπεδο Ομίλου. Περαιτέρω μείωση της τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €22,8δισ. 
  • Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 16,5%

«Η διαφαινόμενη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για τη βιώσιμη ρύθμιση του δημοσίου χρέους θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και την ελληνική οικονομία. Απαλλαγμένο από το βάρος της αμφιβολίας για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί πλέον να εστιάσει στο βασικό του ρόλο, που είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, η στήριξη των υγιών και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και η συμβολή στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο πρότυπο εξωστρεφούς και επενδυτικής ανάπτυξης. Η δυνατότητα των τραπεζών να συμβάλουν σε ένα διατηρήσιμο ανοδικό κύκλο συνδέεται με την επιτυχή αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επιστροφή των καταθέσεων και η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, δηλαδή με την ανάκτηση της αξιοπιστίας τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί η λήψη μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της χώρας, η άρση όλων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αξιόπιστη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και προσελκύουν σημαντικά και εξαιρετικά αναγκαία ξένα κεφάλαια και επενδύσεις. Οι αναμενόμενες θετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, ιδιαίτερα ως προς την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενεχύρων, η πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η αύξηση της αξίας αποδοχής των ελληνικών ενεχύρων που υποβάλλονται στο Ευρωσύστημα για δανεισμό, μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τη ρευστότητα και την κερδοφορία των τραπεζικών οργανισμών και, επομένως, τη δυνατότητά τους να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και την έξοδο από την πολυετή ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank, με σχέδιο, με ισχυρή διεθνή μετοχική βάση και θωρακισμένο ισολογισμό, με έμφαση στη διαφάνεια και τις σύγχρονες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, και με ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της, είναι σε ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του ανοδικού κύκλου, δημιουργώντας ταυτόχρονα αξία για τους μετόχους, οφέλη για τους πελάτες της, την ευρύτερη κοινωνία και την οικονομία.» 

Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ.

«Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του βασικού στόχου για κερδοφόρο 2016, καθώς είχαμε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μετά από πέντε χρόνια πρωτοφανούς δοκιμασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η επιστροφή στην κερδοφορία θα παγιώσει τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα της Eurobank, τόσο έναντι των ρυθμιστικών αρχών όσο και στην ευρεία κοινωνία, διευκολύνοντας την επιστροφή των καταθέσεων και την προσπάθεια επανόδου στις διεθνείς αγορές. Τα εσόδα προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικό κόστος) αυξήθηκαν ικανοποιητικά σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το έτος, ενώ η μείωση των προβλέψεων είναι αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση. Η προσδοκώμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας για επάνοδο των καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ είναι θετικό ότι το κόστος τους παραμένει καθοδικό, παρά τις προκλήσεις του Α’ τριμήνου. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάκτηση αξίας μέσα από αυτήν παραμένει στην τρέχουσα συγκυρία η στρατηγική προτεραιότητά μας και η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία με ένα κορυφαίο διεθνές επενδυτικό ταμείο, το KKR, με τη συμμετοχή της EBRD, για τη διαχείριση μέρους του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου και την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων με την εισροή νέων κεφαλαίων, έχει κεντρικό και πιλοτικό χαρακτήρα. Η πλατφόρμα διαχείρισης είναι ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των ελληνικών τραπεζών και ανοίγει το δρόμο για νέες στρατηγικές διαχείρισης του προβλήματος των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών (και επομένως στη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τις υγιείς επιχειρήσεις), όσο και στην ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και κλάδων ώστε να είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των διεθνών μας δραστηριοτήτων, για τις οποίες επιβεβαιώνεται η επιστροφή τους σε σταθερή τροχιά κερδοφορίας και συνολικής βελτίωσης των μεγεθών, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι οικονομίες της περιοχής ανακάμπτουν με σχετικά ισχυρούς ρυθμούς. Τέλος, η πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων με ελκυστικούς όρους στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ισολογισμών των εκεί θυγατρικών μας.»

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ