Employment Law Conference, by Boussias Communications

Η άμεση εφαρμογή του νέου κοινωνικοασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου, και μάλιστα με περιπτώσεις αναδρομικής εφαρμογής αυτού, καθώς και οι μεταβολές στη νομοθεσία των εργασιακών σχέσεων, θα επιφέρουν σημαντικές ανατροπές, μεταβάλλοντας καίρια και ουσιαστικά το τοπίο και την εν γένει δυναμική των ασφαλιστικών και εργασιακών σχέσεων.

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το Employment Law Conference. Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν οι σημαντικότερες αλλαγές και οι επιπτώσεις αυτών, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν άμεσα τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Οργανισμούς. Παράλληλα, θα εκτεθούν αναλυτικά χρήσιμα νομικά εργαλεία και παρεχόμενα ένδικα βοηθήματα πρόληψης κινδύνων και εξοικονόμησης πόρων για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Έλληνες και ξένοι ειδικοί, καθώς και εκπρόσωποι Θεσμικών Φορέων, Ινστιτούτων & Επιχειρήσεων, θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους και θα απαντήσουν σε πρακτικά ερωτήματα που θα προκύψουν από τον ανοιχτό διάλογο με τους συμμετέχοντες.

To πρόγραμμα του συνεδρίου

1η Ενότητα: ΑσφαλιστικόΟι νέοι κοινωνικοασφαλιστικοί Ν. 4336/2015 και 4387/2016 συνθέτουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στο πεδίο της ασφάλισης, καθώς επηρεάζονται και αναθεωρούνται βασικά συστατικά στοιχεία της, όπως:

 • η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 • το ύψος της μελλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής παροχής
 • η χρηματοδότηση του συστήματος

Ακόμη και ο τρόπος παροχής της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας μέσα από νέες μορφές ασφαλιστικών σχημάτων είναι εύλογο να προβληματίζει, ιδιαιτέρως δε τον κλάδο των επιχειρήσεων για το προσωπικό τους, με δεδομένο ότι κρίσιμα ζητήματα, όπως:

 • η κατανομή του εισφοροδοτικού βάρους
 • η φορολογική μεταχείριση (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)
 • η διαχείριση διαφόρων ασφαλιστικών κινδύνων (π.χ. μέσα από τα ομαδικά ασφαλιστήρια ή τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης) ή 
 • οι κανόνες επενδυτικής πολιτικής χρήζουν επεξεργασίας και απαντήσεως.

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να καταδείξει τα επίμαχα σημεία προς συζήτηση, να αναδείξει δραστικές λύσεις που θα καταστήσουν το ασφαλιστικό σύστημα ωφέλιμο και αποτελεσματικό για όλη την κοινότητα των ασφαλισμένων και φυσικά να προκαλέσει μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συντελώντας στην υποβολή δημιουργικών προτάσεων.

1.1 Panel Discussion: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τρόπος υπολογισμού των παροχών, κατά τους πρόσφατους Ν. 4336/2015 και Ν. 4387/2016

1.2 Panel Discussion: Χρηματοδότηση του νέου ασφαλιστικού συστήματος και ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

2η Ενότητα: Εργασιακά*«Οι νέες τάσεις στο εργατικό δίκαιο: η εμπειρία του Ius Laboris»Ομιλία από Εκπρόσωπο του Ius Laboris

2.1 Panel Discussion:Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου από τη σκοπιά των HR Professionals
Ο εσωτερικός έλεγχος και γενικότερα τα θέματα compliance αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της σύγχρονης επιχείρησης. Οι HR Managers έχουν καταλυτικό ρόλο στις απαιτητικές αυτές διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε σύντομα deadlines με επαρκή τεκμηρίωση και το λιγότερο δυνατό κόστος/έκθεση για τον οργανισμό.Στo πλαίσιo της ενότητας αυτής, θα παρουσιασθούν ενδεικτικά case studies και πρακτικές συμβουλές για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, πειθαρχικών διαδικασιών και την αποφυγή επιπλοκών. Επίσης, θα παρουσιασθεί το εργαλείο του social audit, η δυνατότητα προληπτικού ελέγχου των πολιτικών/πρακτικών της επιχείρησης που μέσω της επισήμανσης παραλείψεων, ασυμβατοτήτων ή και συγκρούσεων εννόμων σχέσεων, αποβλέπει στην αξιολόγηση των μεθόδων και πολιτικών πρόσληψης, των όρων απασχόλησης, αμοιβών προσωπικού, κριτηρίων υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση και των όρων φορολογικής επιβάρυνσης με απώτερο σκοπό την αποφυγή δικαστικών διενέξεων, και εμπλοκής με διοικητικές υπηρεσίες.

2.2 Panel Discussion:Διακρίσεις στο χώρο εργασίας 
Στην προκειμένη ενότητα θα παρουσιαστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ενώ θα εξεταστεί πως αυτό υλοποιείται στην πράξη. Ειδικότερα η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:

Σύγχρονα ζητήματα και μορφές διακριτικής μεταχείρισης (mobbing, ζητήματα ηλικιακής διάκρισης, διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού κλπ.) και η νομική τους αντιμετώπιση

Ενδεικτική περιπτωσιολογία εκ της εθνικής νομολογίας
Προβληματική σε σχέση με ειδικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην πράξη οι κοινωνικές αυτές ομάδες και ποιοι οι λόγοι που οδηγούν στη μειωμένη προσφυγή στη δικαστική προστασία (στο σημείο αυτό προτείνεται διαλογική συζήτηση με φορείς και επικεφαλής εκ των ομάδων)

Παρουσίαση των ενδεικνυόμενων νομικών λύσεων – παρεχόμενες νομικές οδοί για την προάσπιση των συμφερόντων των κοινωνικών ομάδων που υφίστανται διακριτική μεταχείριση

Τέλος, θα εντοπιστούν τυχόν νομικά κενά και η ανάγκη για περαιτέρω νομικές μεταρρυθμίσεις.

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα ζητήματα της διακριτικής μεταχείρισης και της έγκαιρης (προληπτικής και κατασταλτικής) αντιμετώπισής τους σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με σκοπό την εν τοις πράγμασι απαλοιφή του κοινωνικού στίγματος και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στο χώρο της απασχόλησης.

2.3 Panel Discussion:RestructuringΗ αναδιάρθρωση είναι μια έννοια γενική που περιλαμβάνει:
 • αλλαγές στο πλαίσιο ανανέωσης προσωπικού
 • αναδιάρθρωση λόγω οικονομικών αναγκών (ομαδικές απολύσεις)
 • αλλαγές λόγω μεταβίβασης επιχειρήσεων
 • ενίσχυση και εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης και νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας (outsourcing, απόσπαση εργαζομένων, εκ περιτροπής εργασία κλπ.).

Αντικείμενο της ενότητας θα είναι η συνοπτική παρουσίαση των υποχρεώσεων των εργοδοτών απέναντι σε εργαζομένους και δημόσιες αρχές στις ανωτέρω περιπτώσεις αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, υπό το φως νέων εξελίξεων στον εργασιακό χώρο, η αναζήτηση πρακτικών λύσεων για γρήγορη επίλυση των ζητημάτων που δύνανται να ανακύψουν καθώς και η συζήτηση περί των καλών πρακτικών επιχειρήσεων και του τρόπου που αντιμετωπίζουν στην πράξη αυτές τις επιχειρηματικές αποφάσεις οι δημόσιοι φορείς.

* Αναλόγως των εξελίξεων η θεματολογία της ενότητας αυτής ενδέχεται να τροποποιηθεί
Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθεί σύντομα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ