Σημαντική διάκριση για τις Αττικές Διαδρομές

Τον έπαινο CRI Pass απέσπασε η εταιρεία λειτουργίας Αττικές Διαδρομές στη διοργάνωση CR INDEX 2015 του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης στις 14/6 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Η εταιρεία Αττικές Διαδρομές έχει ενσωματώσει στην επιχειρησιακή της στρατηγική με τρόπο ουσιαστικό τις αρχές της ΕΚΕ. 

Προστασία του περιβάλλοντος

 Η διαχείριση του περιβάλλοντος στην Αττική Οδό έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2004, ενώ η εταιρεία Αττικές Διαδρομές έχει αποσπάσει το 1ο Βραβείο της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF) στην κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδομών». Οι δράσεις περιλαμβάνουν εκτεταμένες φυτεύσεις, διαρκή συντήρηση του πρασί-νου, μέτρα για την προστασία της τοπικής πανίδας, αντιπλημμυρικά έργα, αποκατάσταση λατομείων, περιορισμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχορύπανσης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προσφορά στην κοινωνία 

Οι ασφαλείς και ποιοτικές μετακινήσεις που προσφέρει ο αυτοκινητόδρομος στους χρήστες του είναι κατ’ εξοχήν ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, ενώ η προαγωγή της οδικής ασφάλειας αποτελεί για την Αττική Οδό αποστολή. Στις Αττικές Διαδρομές απονεμήθηκε το 2005 το 1ο Ευρωπαϊκό βραβείο του International Road Federation (IRF/Διεθνής Οδική Ομοσπονδία), για τη συμβολή της εταιρείας στην οδική ασφάλεια. Με ποικίλες δράσεις η εταιρεία καταθέτει τη δική της συμβολή για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων, κατά κύριο λόγο, για ένα μέλλον με λιγότερα τροχαία ατυχήματα, και η προσπάθεια αυτή έχει κερδίσει το βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Παράλληλα υλοποιούνται καμπάνιες, άρθρα στον Τύπο, συνεργασίες με φορείς και ινστιτούτα για την οδική ασφάλεια και οργάνωση σχετικών ημερίδων. 

Προσφορά στην τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό 

Η εταιρεία ενισχύει ουσιαστικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό: Διαμόρφωση των αστικών cut & cover σε χώρους άθλησης και αναψυχής, συμμετοχή στο πρόγραμμα Amber Alert, ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων από την ανασκαφή κατά την κατασκευή του δρόμου, συμβολή στην ιστορική επιστημονική έρευνα με ειδικές εκδόσεις, εικαστική δια- μόρφωση τοπίου. 

Μέριμνα για τους εργαζόμενους 

O ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται βάση ανάπτυξης και εξέλιξης και η εταιρεία μεριμνά με: Δημιουργία πλήθους θέσεων εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, πιστοποιημένο και βραβευμένο σύστημα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, ασφαλιστικές καλύψεις, ιατρείο εργασίας, υποτροφίες για τα παιδιά των εργαζομένων, επιδόματα, αθλητισμό, εθελοντισμό. Η εταιρεία πρόσφατα παρουσίασε την πρώτη Έκθεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Είναι η πρώτη ανάμεσα στις αντίστοιχες εταιρείες που προχώρησε στη σύνταξη ανάλογης Έκθεσης, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI G4) και συνιστά την αναλυτική περιγραφή των δράσεων που συγκροτούν τη συνεισφορά της εταιρείας στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο και οι οποίες εκπορεύονται από τις βασικές εταιρικές αξίες: Συμβολή στην Ποιότητα Ζωής, Καινοτομία, Προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας. Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, που διενεργείται φέτος για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια του BITC τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Το CR Index (Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης) αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τη δράση του: http://www.cri. org.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ