ΕΥ: Σημαντικές αλλαγές στο νέο θεσμικό πλαίσιο για υποχρεωτικούς ελέγχους

Αλλάζει η μέγιστη διάρκεια ανάθεσης Ελεγκτικού Γραφείου (MFR), ενώ οι ορκωτοί ελεγκτές (ως φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να αντικαθίστανται ανά πενταετία
Σειρά αλλαγών στην Έκθεση Ελέγχου, επιφέρουν νέα δομή

Ανταποκρινόμενη άμεσα στις εξελίξεις του κλάδου της, η EY Ελλάδας, πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους». Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα από 140 στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδας, Γεώργιος Βενιέρης, Πρόεδρος Ε.Λ.Τ.Ε, και Ξενοφών Αυλωνίτης, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Παπάζογλου τόνισε: «Tο νέο ελεγκτικό πλαίσιο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτή η εξέλιξη, με τη σειρά της, θα τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών – για τους οποίους τόσος λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια – ενώ θα συμβάλει και στην ανάδειξη της πραγματικά υγιούς επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί απαραίτητο πυλώνα για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση».

Για το νέο θεσμικό πλαίσιο Ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και του Κανονισμού 537/2014, μίλησε ο κ. Γιαννάκης Θεοκλήτου, Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδας. Ο κ. Θεοκλήτου παρουσίασε μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών αλλαγών που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, με έναρξη ισχύος για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2016, οι σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν: 

Στον καθορισμό των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος (“PIEs”).
Στο διορισμό των Ελεγκτικών Γραφείων-Μέγιστη Διάρκεια Ανάθεσης (“MFR”) .
Στον καθορισμό των επιτρεπόμενων Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών (“NAS”).
Στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αμοιβών από Μη Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Εστιάζοντας στη μέγιστη διάρκεια ανάθεσης Ελεγκτικού Γραφείου (MFR), ο κ. Θεοκλήτου υπογράμμισε ότι η αρχική μέγιστη διάρκεια ανάθεσης ελέγχου είναι 10 χρόνια, ενώ οι ορκωτοί ελεγκτές (ως φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε πέντε χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις νέες απαιτήσεις κατά τη διαδικασία υποβολής δημόσιων προσφορών, στον καθορισμό των επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών, αλλά και στο ανώτατο όριο αμοιβών από μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Τα ηνία της παρουσίασης ανέλαβε στη συνέχεια ο κ. Βασίλης Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδας και Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο οποίος αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου. Ο κ. Καμινάρης παρουσίασε τις αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στη σύνθεση και το διορισμό της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ επικεντρώθηκε στις κύριες αρμοδιότητές της, οι οποίες είναι:

Ενημέρωση του Δ.Σ. της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και το ρόλο της επιτροπής ελέγχου, κατά τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Παρακολούθηση της διαδικασίας σύνταξης και κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου.
Παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου για τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
Επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας της ελεγκτικής εταιρείας. 
Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ελεγκτικής εταιρείας, πρόταση για το διορισμό ελεγκτικής εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Καμινάρης υπογράμμισε τις ενέργειες για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και της ποιότητας του ελέγχου, αλλά και το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η νέα συμπληρωματική έκθεση που οφείλουν να υποβάλουν οι ελεγκτές στις Επιτροπές Ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος. 
Τις αλλαγές στην Έκθεση Ελέγχου παρουσίασαν ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος στο Ελεγκτικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδας, και ο κ. Βασίλης Τζίφας, Διευθυντής στο Ελεγκτικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδας. Αναφερόμενοι στη νέα δομή της Έκθεσης Ελέγχου, απαρίθμησαν τις σημαντικότερες από αυτές:

Αναφορά σε ξεχωριστή ενότητα της Έκθεσης Ελέγχου των βασικών θεμάτων ελέγχου.
Εισαγωγή νέας παραγράφου στην ενότητα «Βάση γνώμης», στην οποία περιλαμβάνεται ρητή δήλωση επιβεβαίωσης της ελεγκτικής ανεξαρτησίας.
Διατύπωση ελεγκτικού συμπεράσματος, σε ξεχωριστή ενότητα της Έκθεσης Ελέγχου, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της ελεγχόμενης εταιρείας.
Εισαγωγή νέας ενότητας με τίτλο «Λοιπές πληροφορίες», στην οποία αναφέρονται οι ευθύνες του ελεγκτή, σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα πέραν των οικονομικών καταστάσεων. 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν στο κεντρικό θέμα της αλλαγής στη νέα Έκθεση Ελέγχου, την ενσωμάτωση μίας νέας ενότητας με τίτλο «Βασικά θέματα ελέγχου» (Key Audit Matters), η οποία θα περιλαμβάνει τα θέματα που κατά την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. 

Οι κ.κ. Χατζηδιαμιανού και Τζίφας υπογράμμισαν, επίσης, τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Έκθεση Ελέγχου σε σχέση με τις απαιτήσεις αναφοράς της αξιολόγησης του εύλογου της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις υποχρεώσεις του ελεγκτή σχετικά με τον έλεγχο των λοιπών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η ενότητα των παρουσιάσεων ολοκληρώθηκε με την αναφορά των προσδοκώμενων ωφελειών, αλλά και των προκλήσεων που δημιουργούνται από τις υποχρεώσεις αναφοράς της νέας Έκθεσης Ελέγχου. 

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Α’ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Jeremy Jennings, Partner, Regulatory & Public Leader της ΕΥ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (ΕΜΕΙΑ), Γεώργιου Μαυράκη, Executive Director Financial Operations του Ομίλου ΟΤΕ, Παναγιώτη Αλεξάκη Καθηγητή Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Γιαννάκη Θεοκλήτου, την οποία συντόνισε ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ