Όμιλος Μυτιληναίος: Πράσινο φως για τη μεγάλη τριπλή συγχώνευση

Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Μέτκα Αλουμίνιον Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφησή τους από τη Μυτιληναίος.

Στο 1 προς 1 η σχέση ανταλλαγής ΜΕΤΚΑ – Μυτιληναίου

Η  σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Μυτιληναίος και της MΕΤΚΑ είναι η ακόλουθη:

Για κάθε μία  υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ  έκαστη της MΕΤΚΑ, ο κύριος αυτής θα λάβει μία  κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,97 επί του μετοχικού κεφαλαίου της Μυτιληναίος , όπως αυτό θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι της Μυτιληναίος θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί ως ορίζεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών από τα πιστωτικά ιδρύματα Nomura International plc και Barclays Bank PLC, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας, έκαστο εκ των οποίων διατύπωσε τη γνώμη του επί του δικαίου και ευλόγου αυτής και έθεσαν υπόψη των Διοικητικών Συμβουλίων της Μυτιληναίος και της MΕΤΚΑ, αντίστοιχα τις από 22/3/2017 Εκθέσεις τους. Από την Έκθεση της Nomura International plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,8467 μέχρι 1,1314. Από την Έκθεση της Barclays Bank PLC προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 1,12.

Αντιστοίχως, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής επιβεβαιώθηκε με την από 23/3/2017 Έκθεσή τους προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Μυτιληναίος και ΜΕΤΚΑ  από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο Ν. Πιτέλη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. («PKF»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση της PKF, το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,91 μέχρι 1,10.

Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και εν γένει οι όροι του σχεδίου συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.

Η Nomura, η οποία έχει άδεια λειτουργίας και υπόκειται στον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής δημοσιονομικής στήριξης (Prudential Regulation Authority (PRA) και της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA), ενεργεί για λογαριασμό της Μυτιληναίος.
 
Η Barclays, η οποία έχει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA) και της Ρυθμιστικής Αρχής δημοσιονομικής στήριξης (Prudential Regulation Authority (PRA), ενεργεί για λογαριασμό της ΜΕΤΚΑ.

Πηγή: tovima

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ