Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2018

Κατά 14% ενισχύθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου Quest κατά το οικονομικό έτος 2018, φτάνοντας τα €497,7 εκατ.. Επίσης σημείωσε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας ΕΒΤ και ΕΑΤ κατά 59% και 238% αντίστοιχα. Στους μετόχους επέστρεψε €4,5 εκατ. σε μετρητά (€0,38%/μετοχή), 12% υψηλότερα από το 2017. 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €25,7 εκατ., έναντι -€4,5 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Η θετική μεταβολή (+ €30 εκατ.) οφείλεται στις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές καθώς και στη σημαντική βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2018 ανήλθαν σε €5 εκατ. αυξημένα κατά περίπου €0,5 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3,5 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. το 2017, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε €0,5 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €0,4 εκατ. έναντι €2 εκατ. στο 2017. Τα έσοδα από μερίσματα ανήλθαν σε €3,4 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. στο 2017.

Αποτελέσματα 2018 &  Προοπτικές για το 2019 ανά  δραστηριότητα 
 
-Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, Quest on Line (you.gr), iSquare, iStorm).

• Κατά το 2018 υπήρξε αύξηση 25,6% στις πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €1,4 εκατ. λόγω έκτακτων προβλέψεων για την ενδεχόμενη αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018. Η νέα νομοθετική ρύθμιση κατήργησε την ανωτέρω παράλογη διάταξη, βάσει του άρ.104 του ν. 4605/2019 και οι εν λόγω προβλέψεις  θα αντιστραφούν στην χρήση του 2019 με ισόποση θετική επίδραση.

• Κατά το 2019 εκτιμάται μικρή αύξηση εσόδων που θα προέλθει κυρίως από νέες κατηγορίες προϊόντων και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) καθώς και βελτίωση της κερδοφορίας. 

-Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

• Κατά το 2018 υπήρξε μικρή αύξηση των πωλήσεων, που προήλθε κυρίως από το εξωτερικό (έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών εσόδων), ενώ υπήρξε επιδείνωση των κερδών που προήλθε κυρίως από την καθυστέρηση δύο σημαντικών έργων software. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του 2018 επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά κατά €0,75 εκατ. λόγω απομείωσης αξίας ακινήτων.

• Για το 2019 εκτιμάται μικρή αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από το εξωτερικό και βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας, λόγω της επίλυσης των προβλημάτων στα έργα software που έχουν καθυστερήσει. 

-Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

• Στο 2018  υπήρξε αύξηση περίπου 4% στα  έσοδα, προερχομένη από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, αλλά και  μείωση στις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου. Παράλληλα επιτεύχθηκε αύξηση της κερδοφορίας.

• Στο 2019 εκτιμάται ότι θα υπάρχει μικρή ανάπτυξη προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (λόγω του e-commerce).  

-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)

• Κατά το 2018 η εν λόγω δραστηριότητα (μετά την σημαντική ανάπτυξη του 2017) παρουσίασε ωρίμανση στα μέσα του έτους και κάμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο. Παράλληλα η νέα συμφωνία με τις τράπεζες είχε αρνητική επίδραση τόσο στα έσοδα κατά €7,5 εκατ., όσο και στο EBITDA κατά περίπου €13,4 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) δεν επηρεάστηκα καθώς περιλαμβάνουν θετικές προβλέψεις συνολικού ύψους €13,5 εκατ. που αφορούν στην αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης για το μεταβλητό τίμημα εξαγοράς της εταιρείας, που καταργήθηκε. Η εν λόγω συμφωνία παρότι οδηγεί σε χαμηλότερα μεγέθη εσόδων και κερδών, ήταν απολύτως απαραίτητη, αφού διασφαλίζει προοπτική πρόσθετης 6ετούς συνεργασίας της εταιρείας με τους βασικούς της πελάτες και της επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξή της. Επιπρόσθετα κατά το 2018 περιορίστηκαν σημαντικά οι επενδύσεις, ενώ η εγκατεστημένη βάση POS διαμορφώθηκε στα 230 χιλ. POS, λόγω κλεισιμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους.

• Στο 2019 εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταθερότητα ή/και μικρή μείωση στις πωλήσεις σε σχέση με το 2018, προερχόμενη κυρίως από τη νέα συμφωνία με τις τράπεζες, ενώ παράλληλα αναμένεται διψήφια αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς η πλειονότητα των POS έχει ήδη εγκατασταθεί.  . Το περιθώριο κέρδους ΕΒΤ αναμένεται να μειωθεί  σε 10-12% επί των πωλήσεων

-Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

• Κατά το 2018 υπήρξε ανάπτυξη της δραστηριότητας που οφείλεται στην απόκτηση 2 φωτοβολταϊκών πάρκων στα μέσα του 2017. Προς τα τέλη  του 2018, αποκτήθηκαν 7 νέα πάρκα έναντι περίπου €16 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού) και η συνολική εγκατεστημένη βάση έφτασε στα 12,7ΜW.

• Στο 2019 εκτιμάται ανάπτυξη προερχόμενη από τις επενδύσεις του 2018, όσο κι από σταδιακή υλοποίηση νέων επενδύσεων για την αύξηση της εγκατεστημένης βάσης φωτοβολταϊκών.  

Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, η οποία, εξαιρουμένων των μερισμάτων, παρουσιάζει ετήσια έσοδα περίπου €1 εκατ., ενώ περιλαμβάνουν και έκτακτα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΒΙΤDA ως αποτέλεσμα διαγράφων αρνητικών προβλέψεων ύψους €4,6 εκατ.. Τέλος στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) περιλαμβάνεται διαγραφή άυλου περιουσιακού στοιχείου (good will), σε επίπεδο Ομίλου, σχετιζόμενου με την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας Unisystems Α.Ε. ύψους 5,2 εκατ..  
 
Ο Όμιλος Quest υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια με βασική προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, τον περιορισμό των κινδύνων και τη σταδιακή βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών  ροών. 

Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Ομίλου Quest για το 2019  είναι: 
 
• Η διατήρηση και βελτίωση των μεγεθών και της κερδοφορίας από όλες τις δραστηριότητες.

• Η επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με      εξαγορές εταιριών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό.

• Η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ύψους άνω των €25 εκατ. σε περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται και σε  περιοχές με μεγαλύτερη ανάπτυξη.

• Η σταδιακή από-επένδυση από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής απόδοσης. 
 
Με την προϋπόθεση της σταθερότητας στην Ελληνική οικονομία, εκτιμάται ότι ο όμιλος Quest θα παρουσιάσει μικρή ανάπτυξη στις πωλήσεις καθώς και βελτίωση της κερδοφορίας και των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Πηγή: capital.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ