Interamerican: 15 χρόνια πρωτοστατεί στην ασφαλιστική αγορά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα

Συνυπογράφει την κοινή δήλωση 100 CEOs

Την κοινή δήλωση των 100 Διευθυνόντων Συμβούλων Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανισμών, με την οποία απευθύνουν πρόσκληση σε δράση για μια νέα διαπραγμάτευση για την Ευρώπη (CEOs to Action and Collabotation for a New Deal for Europe) προσυπέγραψε η INTERAMERICAN, δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Γιάννη Καντώρου.

Η δήλωση δημοσιοποιήθηκε από το βήμα του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του οποίου οι εργασίες αναπτύχθηκαν στις 7 Μαΐου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 400 και πλέον συνέδρων. Εκ μέρους της Ελλάδος η Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος του CSR Hellas και μέλος του Δ.Σ. του CSR Europe, κατά το Συνέδριο τόνισε την επιτακτική ανάγκη για μια κοινή προσπάθεια στους άξονες:
  • αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της με καινοτόμες προσεγγίσεις και υπευθυνότητα για το παρόν και το μέλλον,
  • εδραίωσης της εμπιστοσύνης, της συνεννόησης και αλληλεγγύης, που αποτελούν προϋπόθεση για την επίλυση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων,
  • θεμελίωσης και σεβασμού των κοινά αποδεκτών προτύπων και αρχών για τη διαφάνεια και τις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές, και
  • εναρμόνισης των πολιτικών μας με το κοινό όραμα για το 2030.
Από την Ελλάδα συμμέτοχοι στην πρόσκληση, εκτός της INTERAMERICAN, σε πρώτη φάση ήταν άλλες 21 Ελληνικές επιχειρήσεις, μέλη του Δικτύου CSR Hellas. H INTERAMERICAN είναι η μοναδική από την Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία στον αρχικό πυρήνα των Ευρωπαϊκών οργανισμών που πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια ευθύνης και πρωτοβουλιών. Αναφορικά με το «New Deal for Europe», οι επιχειρήσεις, οι κλαδικοί και άλλοι φορείς, η κοινωνία των πολιτών και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καλούνται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διαλόγου για οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν συνεργατικές πλατφόρμες και να χρηματοδοτηθούν μοντέλα για την εφαρμογή μιας βιώσιμης, κυκλικής και ψηφιακής οικονομίας, που θα ενισχύσει τη δια βίου απασχολησιμότητα και την κοινωνική συνοχή. Αυτή την ανάγκη υπογράμμισε και κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές της INTERAMERICAN ο επικεφαλής της εταιρείας, Γιάννης Καντώρος.
 
Εφαρμογή των SDGs στην Πράξη

Η INTERAMERICAN, ήδη -όπως αναδείχθηκε και στην τελευταία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που εξέδωσε κατά το 2018- έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει πλήρως στη στρατηγική της την επιταγή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals).

Πρακτικά, άλλωστε, «η INTERAMERICAN με το ευρύτατο φάσμα των επιχειρηματικών – οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της εφάπτεται, ήδη, των 15 από τους 17 Στόχους – σε αρκετούς μάλιστα από χρόνια και πριν, ακόμη, αυτοί αποτελέσουν διεθνή κατευθυντήριο κώδικα. Η εταιρεία εστιάζει εμφαντικά στην καλύτερη υγεία (Στόχος 3), την αντιμετώπιση της φτώχειας (Στόχος 1), την αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Στόχος 8), την καινοτομία και τις υποδομές (Στόχος 9), την ποιοτική εκπαίδευση (Στόχος 4) και τον πολιτισμό, ενώ οι συνεργασίες (Στόχος 17) με κοινωνικούς φορείς και λοιπούς εταίρους ξεπερνούν τις 20, αποτελώντας τον μοχλό μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας για τη δημιουργία αξίας» επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN, τονίζοντας πως αυτό γίνεται παράλληλα με την ενδυνάμωση της κουλτούρας της εταιρικής κοινωνίας για την υπευθυνότητα.

Ειδικότερα στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η εταιρεία έχει δείξει τον δρόμο από το 2004 με οργανωμένη προσέγγιση (σχέδιο πέντε πυλώνων «Πράξεις Ζωής»), αλλά και με τακτικές, πιστοποιημένες με εξωτερική επαλήθευση Εκθέσεις Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2008 (έως σήμερα, εννέα Εκθέσεις), που προοδευτικά έχουν εξελιχθεί και ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο απαιτήσεων λογοδοσίας. Η περυσινή Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το νέο πρότυπο Global Reporting Initiative Standards και διακρίθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων σε πληρότητα στην Ελλάδα.

Δεσμευτικές Διασυνδέσεις

Η INTERAMERICAN, πέρα από κύριο μέλος του Global Compact για την Ελλάδα από το 2008 και ιδρυτικό μέλος του νεοσύστατου φορέα Global Compact Network Hellas (2019), που προτάσσει την εφαρμογή των δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου, αποτελεί και κύριο μέλος του δικτύου CSR Hellas από το 2007, ενώ έχει ενταχθεί στην Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UNEPFI) -η μοναδική από την Ελληνική ασφαλιστική αγορά- από το 2006. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία είναι και ιδρυτικό μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τις Αρχές της Αειφόρου Ασφάλισης του UNEPFI (Principles for Sustainable Insurance – PSI, 2012). Ακόμη, η INTERAMERICAN από το 2015 είναι συντεταγμένη με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και αξιολογείται ως «The Most Sustainable Company».

196,90 εκατ. το Κοινωνικό Προϊόν – Απολογιστικά η Υπευθυνότητα

Οικονομικά, η INTERAMERICAN αποδίδει ιδιαίτερα υψηλό Κοινωνικό Προϊόν (μισθοί και παροχές, εισφορές σε ταμεία, φόροι, μέρισμα σε μετόχους, επενδύσεις σε εξοπλισμό, αμοιβές διαμεσολάβησης και προμηθευτών, δαπάνες ενεργειών Ε.Κ.Ε.). Η οικονομική αξία που διανεμήθηκε κατά το 2018 ανήλθε στα 196,90 εκατ. ευρώ, ενώ το Κοινωνικό Προϊόν το 2017 είχε φθάσει τα 173,64 εκατ. και το 2016 τα 144,45 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία από το 2017 έχει εναρμονιστεί κανονιστικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/2014 και τον νέο νόμο 4403/2016 ενσωμάτωσής της στο Εθνικό Δίκαιο, για την υποχρέωση συμπερίληψης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στις ετήσιες οικονομικές Εκθέσεις της. Η INTERAMERICAN εξέδωσε πέρυσι εμπεριστατωμένη, υποδειγματικά αναλυτική, σχετική αναφορά ενοποιημένη με την οικονομική Έκθεση και την επαναλαμβάνει και φέτος, ανεξάρτητα από την παράλληλη, λεπτομερέστερη και αυτοτελή ´Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει ανά διετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός, οι δεσμεύσεις σε πρότυπα και οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και η λογοδοσία Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην INTERAMERICAN έχουν αναπτυχθεί κατά την τελευταία 15ετία ανεξάρτητα, αυτόνομα και παράλληλα με τις πρωτοβουλίες και τον σχεδιασμό της μητρικής εταιρείας, με γνώμονα την προσαρμογή στις τοπικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες και ανάγκες. Φυσικά, ως προς τη στρατηγική και τις πολιτικές της, η ελληνική εταιρεία είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με την ACHMEA στα βασικά σημεία.

Πηγή: csrnews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ