Η Eurobank υιοθετεί τις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής

Τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής υιοθετεί η Eurobank στηρίζοντας μια παγκόσμια πρωτοβουλία με την οποία επιδιώκεται, ο καθορισμός του ρόλου και των ευθυνών του τραπεζικού τομέα διεθνώς, στη συλλογική προσπάθεια διαμόρφωσης ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής διαμορφώθηκαν από την τραπεζική κοινότητα μέσω του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) και θα παρουσιαστούν επισήμως στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι Αρχές παρέχουν το πλαίσιο για το βιώσιμο τραπεζικό σύστημα του μέλλοντος και στοχεύουν στην επίσπευση της συμβολής του τραπεζικού κλάδου στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων, όπως αυτοί εκφράζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) και τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. 

Την απόφαση της Τράπεζας να υιοθετήσει τις έξι (6) Αρχές όπως έχουν ορισθεί από το UNEP FI γνωστοποίησε με επιστολή του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας. «Η Eurobank έχει ήδη υιοθετήσει αρχές και αξίες, εφαρμόζοντας στην καθημερινή της λειτουργία πρακτικές που βασίζονται στην αρχή της υπευθυνότητας απέναντι στους πελάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Η  υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε και να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο τόσο της υπεύθυνης συναλλακτικής συμπεριφοράς όσο και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης». 

Οι έξι Αρχές τέθηκαν σε εκτενή δημόσια διαβούλευση για έξι μήνες και θέτουν στόχους, εστιάζοντας σε: 
  1. Εναρμόνιση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας με παγκόσμιους αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς στόχους. 
  2. Ενίσχυση της θετικής επίδρασης της Τράπεζας στην κοινωνία και το περιβάλλον, με παράλληλο περιορισμό των κινδύνων και τυχόν αρνητικών συνεπειών.
  3. Υπεύθυνη συνεργασία με τους πελάτες της Τράπεζας για να ενθαρρύνονται αειφόρες πρακτικές και να προωθούνται οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές. 
  4. Η Τράπεζα θα συμβουλεύεται και θα συνεργάζεται έγκαιρα και υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να επιτυγχάνονται οι στόχοι της κοινωνίας. 
  5. Υλοποίηση εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής επιδεικνύοντας σεβασμό και δέσμευση στις Αρχές. 
  6. Διαφάνεια & Λογοδοσία μέσω περιοδικής ανασκόπησης της υλοποίησης των Αρχών και των επιπτώσεών τους από την Τράπεζα.
Οι έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής θέτουν ένα ενιαίο πλαίσιο για μια υπεύθυνη και αειφόρο τραπεζική σε όλο το φάσμα τραπεζικών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τις τράπεζες να λογοδοτούν δημοσίως για τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις της δράσης τους στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. 

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο: www.unepfi.org/responsiblebanking

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ