Δ.Α.Δ.: Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Συνεπής στις δεσμεύσεις του ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εξέδωσε το δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή τις κατευθυντήριες οδηγίες και παραμέτρους του GRI (Global Reporting Initiative), παραμένοντας πιστός στις αρχές της αντικειμενικότητας και συμμετοχικότητας, αφού για ακόμα μια φορά τα ουσιαστικά θέματα της δημοτικής ζωής που αναδείχθηκαν, προήλθαν από τους ίδιους τους πολίτες.    

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παραμένει η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που προχωράει σε αυτή την πρωτοβουλία όσον αφορά στα θέματα της Βιωσιμότητας. Συντάσσει και δημοσιεύει το δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης έχοντας υιοθετήσει επίσημα τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων ο Δήμος Αγ. Δημητρίου δεσμεύτηκε να λειτουργεί κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των δράσεων, της λειτουργίας και των έργων του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs).

Στο πλαίσιο της δέσμευσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου απευθύνθηκε, όπως και στον προηγούμενο απολογισμό, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του, όπως πολίτες, εργαζόμενους του δήμου, συνεργάτες, προμηθευτές, φορείς και συλλόγους, με στόχο να διαπιστωθούν και να συναποφασιστούν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας. Για ακόμη μια φορά, η ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων οδήγησε στην χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής του Δήμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η διακυβέρνηση και η οικονομική βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η κοινωνία, οι βιώσιμες υποδομές και οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλαίσιο ανάλυσης, μέτρησης, καταγραφής επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στα όρια του Δήμου Αγ. Δημητρίου. Εξάλλου, από τον προηγούμενο απολογισμό, οι πυλώνες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών, όσον αφορά σε όλες τις πτυχές της δημοτικής ζωής, συμβάλλοντας έτσι σε μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη πόλη για όλους. 

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα και παρουσιάζει αναλυτικά τη στρατηγική και τις επιδόσεις του Δήμου σε πέντε βασικούς πυλώνες.
 
Συνοπτικά:     
Διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα
Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πόλη. Η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη τη σημασία της οικονομικής βιωσιμότητας αποσκοπεί συνεχώς στη μείωση κόστους των λειτουργιών, στη  βελτίωση των αποθεματικών, στην εξεύρεση και την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, στην εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας. Η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή ηθικών πρακτικών αποτελούν προτεραιότητα. Η υποστήριξη των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ είναι η έμπρακτη απόδειξη για αυτή την επιλογή. Ο Δήμος οφείλει να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης και να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες λειτουργίας. 

Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες
Οι υποδομές μιας πόλης τη χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υποδομών που προσφέρονται στους δημότες, εντάσσει τις Βιώσιμες Υποδομές και τις Νέες Τεχνολογίες στο στρατηγικό του πρόγραμμα. Η αξιοποίηση και συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου, η διευκόλυνση της πρόσβασης και η προτεραιότητα στους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα  αποτελούν αρχές για το Δήμο.

Κοινωνία
Η φροντίδα και η προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μιας πόλης, κατέχουν σημαίνουσα θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, η υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες. 

Μέριμνα για το Περιβάλλον
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το περιβάλλον της πόλης αντιμετωπίζεται ως “αστικό οικοσύστημα” και λαμβάνεται υπόψη το «όλον», δηλαδή οι ιδιαιτερότητες της πόλης, οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα και ο αέρας. Για μία βιώσιμη πόλη, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία τόσο για τη βιωσιμότητα της, όσο και για τη διατήρηση μιας υγιούς οικονομικής κατάστασης. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο που φροντίζει να δημιουργεί και να ενισχύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Πέραν όμως του αστικού «πρασίνου», περιβαλλοντική διάσταση κατέχει και η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Ο Δήμος ήδη από το 2009, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση των 
εκπομπών CO2. 

Οι Άνθρωποί μας
Οι Άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το στρατηγικό πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς αυτοί αναλαμβάνουν να φέρνουν εις πέρας τις δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων του Δήμου. Η άρτια συνεργασία μεταξύ των στελεχών του δήμου σε όλα τα επίπεδα, η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η λήψη μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και η απόκτηση κουλτούρας που συνάδει με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της Διοίκησης που γίνονται για το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. 


“Είμαι στην ευχάριστη θέση να προλογίζω το δεύτερο στη σειρά Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εκφράζοντας έτσι με συνέπεια τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και λογοδοσία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, μέσω του οποίου, μετρώντας και καταγράφοντας τις επιδράσεις του Δήμου, εξελίσσουμε και αναπτύσσουμε ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εργαζόμενους, πολίτες, συνεργάτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος Απολογισμός συντάχθηκε με βάση τα νέα πρότυπα GRI και παρουσιάζει την επίδοση του Δήμου Αγίου Δημητρίου στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, την Οικονομία και Διακυβέρνηση, τις Υποδομές, την Κοινωνία, το Περιβάλλον και το Ανθρώπινο Δυναμικό. Επίσης, o Δήμος μας συμμετέχοντας εθελοντικά στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, προασπίζει τις 10 αρχές του Συμφώνου, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Κύριο μέλημά μας αποτελεί η συνεχής αναγνώριση και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των συμπολιτών μας και συνοδοιπόρων μας σε αυτό το ταξίδι προς τη βιωσιμότητα της πόλης μας. Με γνώμονα το σεβασμό και την ενθάρρυνση της συμμετοχής προχωρήσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην ανάλυση της ουσιαστικότητας ώστε να διαπιστώσουμε από κοινού τα ουσιαστικά θέματα που θα μπουν σε προτεραιότητα τόσο για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, όσο και για την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, της χώρας και του πλανήτη μας.

Ο κόσμος μας αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα και εμείς έχουμε αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο του Δήμου στη μεταμόρφωση του κόσμου μας μέσα από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θέτουμε στόχους, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και μετρούμε τις επιδόσεις και επιδράσεις μας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη στόχων όπως είναι η παγκόσμια ειρήνη και δικαιοσύνη, η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ανάπτυξη πολιτικών που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη και ανθεκτική πορεία της ανθρωπότητας.”

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου

Διαβάστε ηλεκτρονικά ολόκληρο τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου εδώ: https://dad.gr/wp-content/uploads/2019/09/apologismos_bivsimhs_anaptyjhs_2017.pdf

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ