RSM: Κορωνοϊός: Δήλωση της εξ’ αποστάσεως εργασίας και λοιπές εργασιακές ρυθμίσεις σχετικές με τον COVID-19

Κορωνοϊός: Δήλωση της εξ’ αποστάσεως εργασίας και λοιπές εργασιακές ρυθμίσεις σχετικές με τον COVID-19

Ι. ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/Α΄/23.09.2020 ο νόμος 4727/2020 «Ψηφιακή́ Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική́ Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»

Το άρθρο 235 ρυθμίζει το ζήτημα της εξ αποστάσεως εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια προστασίας δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν οι παρακάτω κανόνες  ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας με ισχύ από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020:

α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται η παραπάνω ρύθμιση αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

γ) Με Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι δυνατόν: α) η ισχύς του μέτρου να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, β) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό και γ) να καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Μπορείτε να δείτε το νόμο εδώ.
 
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4722/2020
Επίσης, δημοσιεύθηκε ο ν. 4722/2020 ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που αφορούν στα εργασιακά.    

Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 ρυθμίζει το ζήτημα της αναπλήρωσης του χρόνου που απουσιάζει ο εργαζόμενος από την εργασίας του λόγω κατ’ οίκον περιορισμού στα πλαίσια της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.    

Το άρθρο 16 αφορά στην Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19.

Με το άρθρο 18 παρατείνεται η ισχύς του μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι 31.12.2020.

Με το άρθρο 21 ορίζεται ότι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της περίπτωσης (ε) του ογδόου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ.

Με το άρθρο 23 παρατάθηκε έως 31.12.2020 η δυνατότητα των επιχειρήσεων – εργοδοτών που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να απασχολήσουν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης.

Μπορείτε να δείτε το νόμο εδώ.
 
ΙΙΙ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΈΝΝΟΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Τέλος, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό 37095/1436, με την οποία  καθορίσθηκε η έννοια των ευπαθών ομάδων αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα και τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίζει ο εργαζόμενος προκειμένου να συμπεριληφθεί στις ευπαθείς ομάδες. 

Μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ εδώ.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ