ΕΤΕπ: Συνεργασία με Ελλάδα για προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών υπέγραψαν σήμερα στην Αθήνα Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στη χρηματοδότηση επενδύσεων που προάγουν την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Το Μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη από τον Πλούταρχο Σακελλάρη, Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, και τον Γιάννη Παπαθανασίου, υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, εκφράζει την πρόθεση χρησιμοποίησης της πρωτοβουλίας JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων και της ανάπτυξης σε αστικές περιοχές, με τη στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. Το Μνημόνιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού ταμείου για τη JESSICA.

Το Υπουργείο και η ΕΤΕπ θα εργαστούν από κοινού για τον καθορισμό τέτοιων έργων. Στην Ελλάδα, προβλέπεται να διατεθούν στην πρωτοβουλία JESSICA περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων.

Ο Πλούταρχος Σακελλάρης, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος για την Ελλάδα σε δηλώσεις του επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι τα δύο πρώτα κράτη μέλη της Ε.Ε. που συνεργάζονται μαζί με την ΕΤΕπ με αντικείμενο τη χρησιμοποίηση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. για την υποστήριξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων σχεδίων αστικής ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ανταπόκριση στο αίτημα πολλών κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ανάπλασης και/ή αναζωογόνησης ορισμένων αστικών περιοχών. Η πρωτοβουλία προσδοκάται ότι θα στηρίξει τα λίγα υφιστάμενα κεφάλαια επενδύσεων στον χώρο των αστικών έργων και θα συμβάλει στη δημιουργία πολλών νέων τέτοιων κεφαλαίων, σε όλες τις περιοχές της Ε.Ε. που ενισχύονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., με σκοπό τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης, που προάγουν πιο βιώσιμες αστικές κοινότητες.

Η JESSICA εστιάζεται στην προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων και της ανάπτυξης σε αστικές περιοχές. Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις περιφέρειές τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε., για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, ο κύριος στόχος είναι η μετατροπή των ενισχύσεων των διαρθρωτικών ταμείων σε ανακυκλούμενους πόρους, ενθαρρύνοντας τις δημοτικές αρχές, τις τράπεζες και τους ιδιώτες επενδυτές να αναπτύσσουν συνεργασίες και να επενδύουν σε προσοδοφόρα αστικά έργα. Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων, πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης και, εάν απαιτείται για την οργάνωση των δραστηριοτήτων, μέσω κεντρικών Ταμείων.


Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ο τραπεζικός όμιλος που προάγει τους στόχους της Ευρώπης και χρηματοδοτεί ευρωπαϊκά έργα – στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που βρίσκονται κοντά στην Ε.Ε.

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε συνολικά 47,8 δισ. ευρώ για επενδυτικά σχέδια που προάγουν τους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρηματοδοτήσεις της στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. ανήλθαν σε 41,4 δισ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το 87% του συνόλου των χορηγήσεών της. Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, η ΕΤΕπ άντλησε συνολικά από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές 55 δισ. ευρώ, μέσω 236 εκδόσεων ομολογιακών δανείων σε 23 νομίσματα. Η ΕΤΕπ ανήκει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Είναι ο μεγαλύτερος εκδότης ομολογιακών δανείων στον κόσμο, στον χώρο των διεθνών οργανισμών, και χαίρει πιστοληπτικής ικανότητας «ΑΑΑ».

Το 2007, η ΕΤΕπ χορήγησε στην Ελλάδα χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 0,8 δισ. ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές χορηγήθηκαν για έργα στον τομέα των μεταφορών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και (για πρώτη φορά στη χώρα) έργα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι Αθηνών και Κοζάνης).

Οι κοινές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής είναι καρπός της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που, ενώνοντας τις προσπάθειές τους, θέσπισαν τις πρωτοβουλίες JASPERS, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. (ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και KfW Bankengruppe στη Γερμανία), JEREMIE, για τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), JESSICA, για την προαγωγή αειφόρου αστικής ανάπτυξης (ΕΤΕπ και Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης), καθώς και, πιο πρόσφατα, JASMINE, για τον τομέα της μικροχρηματοδότησης (Όμιλος ΕΤΕπ).

Αστικός πληθυσμός στην Ελλάδα ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού

Έτος

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2015 (πρόγνωση)

2030 (πρόγνωση)

Αστικός πληθυσμός (ποσοστό %)

37,3

42,9

52,5

57,7

58,8

60,1

61,4

65,2

72,4

UN Common Database (UN Population Division estimates)

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ