Σχετικά με το Έργο Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων για τη Μονάδα III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Σχετικά με τα όσα έχουν δει τη δημοσιότητα στα Μ.Μ.Ε. και αφορούν το Έργο Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων για τη Μονάδα III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για το υπόψη έργο προκηρύχθηκε στις 5.8.2005 διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός στον οποίο υποβλήθηκαν την 20.9.2005 τρεις προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

  • ALSTOM POWER ITALIA
  • FISIA BABCOCK ENVIRONMENT – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
  • AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT – ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Κατά το χρονικό διάστημα από την επίσημη δημοσίευση του διαγωνισμού μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των ως άνω προσφορών ουδεμία ένσταση κατά του κύρους του Διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης υπεβλήθη. Επομένως, ουδείς εκ των συμμετεχόντων θεώρησε ότι στο Διαγωνισμό υπήρχαν “φωτογραφικές διατάξεις” που ευνοούσαν συγκεκριμένη εταιρεία, όπως εκ των υστέρων υποστηρίζεται από μερίδα των Μ.Μ.Ε.

Ως προς το θέμα των δήθεν “φωτογραφικών διατάξεων” σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στα δημοσιεύματα σωληνωτοί ταινιόδρομοι αποκομιδής τέφρας, τα στοιχεία των οποίων είχαν δοθεί με την Διακήρυξη, απαιτείτο να προσαρμοσθούν κατάλληλα για τη μεταφορά και της παραγόμενης από το σύστημα αποθείωσης γύψου. Για κάθε τυχόν πρόσθετη απαιτούμενη πληροφορία οι Διαγωνιζόμενοι είχαν κάθε δυνατότητα, αν το επιθυμούσαν, να συλλέξουν στοιχεία από τους έχοντες τη σχετική τεχνογνωσία οίκους KOCH και BRIDGESTONE, οι οποίοι δεν μετέχουν στο διαγωνισμό. Εάν οι διαγωνιζόμενοι αδυνατούσαν να συλλέξουν τα απαιτούμενα στοιχεία θα μπορούσαν να είχαν διαμαρτυρηθεί, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. ?ρα δεν αληθεύει ότι μόνο ο Οίκος ΜΕΤΚΑ είχε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες λόγω της συμμετοχής στην κατασκευή έργων σωληνωτών ταινιοδρόμων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών που αποτελείται από 6 υπηρεσιακά και 3 εξωυπηρεσιακά μέλη (εκπρόσωποι Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) και λειτουργεί αυτοτελώς και ανέξαρτητα των Υπηρεσιών που συνέταξαν τη Διακήρυξη, έκρινε ότι οι προσφορές δύο εκ των Διαγωνιζομένων, ήτοι των ALSTOM POWER ITALIA και FISIA BABCOCK ENVIRONMENT – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ήταν ελλιπείς σε σχέση με τον απαιτούμενο από τη Διακήρυξη εξοπλισμό. Κατόπιν τούτου απέστειλε προς τους εν λόγω οικονομικούς φορείς επιστολές τεχνικής απόρριψης των προσφορών τους. Ήδη έχουν υποβληθεί ενστάσεις – προσφυγές κατά της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι οποίες θα κριθούν από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης. Επομένως, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και συμπεράσματα περί αναθέσεως του έργου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, οι δε τελικές αποφάσεις για το διαγωνισμό θα ληφθούν από το Δ.Σ. της επιχείρησης με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της επιχείρησης.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ