Σχετικά με τις ηλεκτροδοτήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων

Με αφορμή αναφορές στα ΜΜΕ σχετικά με ηλεκτροδοτήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  1. Η ΔΕΗ Α.Ε., για την αρχική ηλεκτροδότηση κτισμάτων ή εγκαταστάσεων, έχει τη δεσμευτική υποχρέωση έναντι του Νόμου παραλαβής συγκεκριμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων είναι η οικοδομική άδεια θεωρημένη με την ειδική σφραγίδα από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας (Ν. 1512/85, Ν. 2242/94, Εγκύκλιοι 61/85 και 39984/7494/31.05.85 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).
  2. Ειδικές ρυθμίσεις για ηλεκτροδοτήσεις υπήρξαν στο παρελθόν, με βάση τις οποίες και πάλι Υπηρεσίες εκτός ΔΕΗ εξέδωσαν σχετικό έγγραφο για κάθε ηλεκτροδότηση. Με το Ν. 3212/03, ο οποίος επισημαίνεται ότι είχε περιορισμένη διάρκεια ισχύος, δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτροδότησης αυθαιρέτων κτισμάτων. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι Δήμοι εξέδωσαν σχετικά έγγραφα για ηλεκτροδότηση σε όσους από τους ενδιαφερόμενους κατέθεσαν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών στους Δήμους, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1 με Αρ. Πρωτ. Οικ. 731/9-1-2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έληξε την 1η Μαρτίου 2004.
  3. Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με το Ν. 2242/94, ο οποίος τροποποίησε προς το αυστηρότερο το Ν. 1512/85, οι υπάλληλοι των Οργανισμών ή Εταιρειών παροχής ρεύματος, νερού κλπ που παραβαίνουν τις διατάξεις του Ν. 1512/85, πέραν της πειθαρχικής ευθύνης φέρουν και ποινική ευθύνη.

Επομένως είναι σαφές ότι η ηλεκτροδότηση οποιουδήποτε κτίσματος ή εγκατάστασης δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΔΕΗ Α.Ε., αλλά απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών από άλλους φορείς.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ