Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την INTERAMERICAN

Στον αντίποδα της είδησης για την ανάκληση αδειών ασφαλιστικών εταιρειών, η INTERAMERICAN έδωσε ένα ουσιαστικό μήνυμα ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία, παρουσιάζοντας τον πρώτο Απολογισμό της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για τις σχετικές επιχειρησιακές επιλογές και πράξεις της έναντι των πολιτών και των εργαζομένων της.

Ο Απολογισμός κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της INTERAMERICAN είναι ο πρώτος και στο σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και αποτελεί μια ακόμη έκφραση πρωτοπορίας από την εταιρεία, η οποία στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δραστηριοποιείται συστηματικά και οργανωμένα κατά την τελευταία πενταετία. Η INTERAMERICAN έχει ενσωματώσει την ΕΚΕ στην αποστολή και τη στρατηγική της, που βασίζεται στην τριπλή αρχή της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας.

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί στο πλαίσιο των δεικτών GRI (Global Reporting Initiative), που αποσκοπεί στην τυποποίηση των σχετικών απολογισμών, ώστε να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αειφορία. Στόχος της INTERAMERICAN είναι η πιστοποίηση συμμόρφωσης της εταιρείας με το πρότυπο GRI μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα κεφάλαια, που περιλαμβάνει ο Απολογισμός, είναι τα ακόλουθα:

  • Ποια είναι η INTERAMERICAN: η ιστορική διαδρομή, οι μέτοχοι, η διανομή προϊόντων, η θέση στην αγορά, οικονομικά στοιχεία, διατύπωση οράματος – αποστολής – αξιών, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι συμμετοχές σε οργανώσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και σε επαγγελματικούς φορείς, οι διακρίσεις της εταιρείας.
  • Η Εταιρική Διακυβέρνηση: η οργάνωση και διοικητική δομή του Ομίλου στους άξονες της δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής, της διαφάνειας και της διαχείρισης των κινδύνων.
  • Η Αγορά: το πλέγμα της υπευθυνότητας στις πωλήσεις, η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.
  • Οι Εργαζόμενοι: η πολιτική για ίσες ευκαιρίες, το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης και η ανταμοιβή, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η ενθάρρυνση του εθελοντισμού.
  • Το Περιβάλλον: ο έλεγχος των λειτουργικών επιπτώσεων της εταιρείας στο περιβάλλον και η προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικότητας.
  • Η Κοινωνία: η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη φροντίδα της υγείας, η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση κινδύνων, η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την ένταξη της INTERAMERICAN σε πρωτοβουλίες κύρους, όπως το Global Compact και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (UNEP FI) του ΟΗΕ, το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ και το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ΕΔΠΥΧΕ).

Με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου Απολογισμού ΕΚΕ της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Κώτσαλος τόνισε ότι στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον ζητείται αποτελεσματική διαχείριση της αβεβαιότητας και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στηρίζοντας την ευημερία και τη συνοχή της κοινωνίας, εξασφαλίζει τη συνέχεια, διάρκεια και ανάπτυξη της INTERAMERICAN. «Στις στρατηγικές προτεραιότητές μας περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες που υπηρετούν τις αξίες της ακεραιότητας στη διακυβέρνηση, της καινοτομίας και του επαγγελματισμού στα ασφαλιστικά προγράμματα και τις υπηρεσίες, της αξιοπιστίας στη σχέση με τους καταναλωτές, του σεβασμού και της ανταμοιβής των εργαζομένων, της σύνεσης στην περιβαλλοντική συμπεριφορά και της προσφοράς στα πιο ευαίσθητα πεδία της κοινωνικής ζωής», υπογράμμισε ο κ. Κώτσαλος.

«Στόχοι μας είναι η ενίσχυση της έννοιας της κοινωνικής υπευθυνότητας στον πυρήνα των επιχειρηματικών λειτουργιών, η επένδυση στον εθελοντισμό και η αξιοποίηση του Απολογισμού ΕΚΕ ως εργαλείου αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη» επεσήμανε μεταξύ άλλων, ο κ. Γ. Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ της INTERAMERICAN, συμπληρώνοντας ότι «ο δρόμος προς την αειφορία προϋποθέτει την υπεύθυνη λογοδοσία, γι’ αυτό και η παρουσίαση του πρώτου Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την INTERAMERICAN – ελπίζουμε το ίδιο και για την ασφαλιστική βιομηχανία του τόπου μας».

 <BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ