ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2022 για το κλίμα που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Αποτελέσματα της Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Η Πειραιώς Financial Holdings (‘’Πειραιώς’’) έλαβε γνώση της ανακοίνωσης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (“ΕΚΤ”) στις 8 Ιουλίου 2022 αναφορικά με τα αποτελέσματα της πρώτης πανευρωπαϊκής εποπτικής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το κλίμα («Άσκηση») που διενήργησε η ΕΚΤ, προκειμένου να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που εποπτεύει, σχετικά με την ορθή διαχείριση του κλιματικού κινδύνου.

Η Άσκηση ήταν φιλόδοξη και απαιτητική, καθώς περιλάμβανε ποιοτικό μέρος που εστιάζει στην αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών των τραπεζών (module 1), συγκριτική ανάλυση των τραπεζών όσον αφορά στη συσχέτιση των εσόδων και των πιστωτικών ανοιγμάτων τους σε κλάδους εκτεθειμένους στην κλιματική αλλαγή (module 2), αλλά και προσομοίωση για την ανάλυση της επίδρασης των διαφόρων σεναρίων στα χαρτοφυλάκια δανείων (module 3). Για να διασφαλιστεί η αναλογικότητα, οι τράπεζες μεσαίου και μικρότερου μεγέθους, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Πειραιώς, δεν κλήθηκαν να συμπεριλάβουν προβλέψεις για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς βαθμολογήθηκε στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο του συνολικού δείγματος των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στην Άσκηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία εν γένει, αλλά και η Τράπεζα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, είναι παρόμοιες. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ένα προηγμένο πλαίσιο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον κλιματικό κίνδυνο εκ μέρους της Τράπεζας (module 1), όπου η Πειραιώς κατατάχθηκε στην υψηλότερη βαθμίδα μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ κατέγραψε θετικές επιδόσεις και στην ποιότητα των δεδομένων. Από την άλλη πλευρά η διασύνδεση των εσόδων με δραστηριότητες/κλάδους υψηλότερης έντασης άνθρακα ήταν αυξημένη σε σχέση με το μέσο όρο της Άσκησης, αντανακλώντας επίσης τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας.

Η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της Άσκησης, προκειμένου να διερευνήσει σε βάθος τον τρόπο περαιτέρω συνεργασίας με τους πελάτες της, ώστε να τους οδηγήσει σε δραστηριότητες χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και, ως εκ τούτου, να διαχειριστεί δυνητικά σενάρια αναφορικά με το μακροπρόθεσμο κίνδυνο μετάβασης, την υψηλή συγκέντρωση εταιρικών ανοιγμάτων σε αντισυμβαλλόμενους υψηλής έντασης άνθρακα, καθώς και βραχυπρόθεσμους κινδύνους μετάβασης, όπως και φυσικούς κινδύνους.

Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειές της για την πλήρη ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στα συστήματα, τις διαδικασίες και τις επιχειρηματικές αποφάσεις της και να συνεργαστεί με τους πελάτες της για τη συλλογική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει ήδη εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050 ή νωρίτερα και έχει καθορίσει στόχους έως το 2030 σε επιλεγμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των χρηματοδοτούμενων εκπομπών της. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζεται εντατικά για τη δέσμευσή της σε διεθνές επίπεδο για τον καθορισμό στόχων για το κλίμα εντός του 2022.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ