ΔΕΗ: Η ΔΕΗ εξαγόρασε την Enel Ρουμανίας

Εξαγορά «ορόσημο» για τη στρατηγική ανάπτυξής της χαρακτηρίζει την απόκτη-ση της Enel Romania η ΔΕΗ, κίνηση που μεταφράζεται σε προσθήκη ενός σημα-ντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ.Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το τί-μημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε σε 1,26 δισ. ευρώ ενώ η συνολική αξία είναι 1,9 δισ. Θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και δανεισμό, ενώ ήδη έχει εξασφαλισθεί δάνειο διάρκειας 5 ετών και ύψους 800 εκατ. ευρώ από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμ-βανομένης μεταξύ άλλων της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.Ο κ. Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλω-σε: «Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρα-τηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη».

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ