ICAP CRIF: Η άνοδος στις κατασκευές αύξησε την παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων

Τι δείχνει η κλαδική μελέτη της ICAP CRIF για τα οικοδομικά χρώματα και βερνίκια επιπλοποιίας

Aνοδική πορεία εμφάνισε η συνολική εγχώρια παραγωγή των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας (με εξαίρεση το 2020) κατά την περίοδο 2015-2022, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,5%, όπως προκύπτει από την κλαδική μελέτη της ICAP CRIF που δόθηκσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.


Όσον αφορά τις εταιρείες του κλάδου που αποσπούν τα μεγαλύτερα μερίδια παραγωγής, αυτές είναι οι VIVECHROM ΔΡ ΣΤ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε., VITEX Α.Ε. και ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

Αύξηση οικοδομικής – κατασκευαστικής δραστηριότητας

Η ανάπτυξη του κλάδου των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας τα τελευ- ταία έτη προέρχεται από την αύξηση της οικοδομικής – κατασκευαστικής δραστηριότητας και των α- νακαινίσεων αλλά και του ξενοδοχειακού κλάδου (καινούργιες μονάδες, ανακαινίσεις ήδη λειτουργού- ντων μονάδων).

Η αγορά των χρωμάτων και βερνικιών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Υπάρχουν μεγάλες μονάδες παραγωγής που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυτοματισμό και τμήματα έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται στον κλάδο πολλές μικρού μεγέθους επιχειρήσεις με τις περισσότερες εξ’ αυτών να μην διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα διανομής. Οι περισσότερες εγχώριες παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει δικά τους εμπορικά σήματα και τεχνογνωσία, μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα & ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου είναι κυρίως μεσαίου και μικρού μεγέθους. Οι περισσότερες από τις εν λόγω επιχειρήσεις εμπορεύονται χρώματα και βερνίκια όλων των κατηγοριών, όπως βιομηχανικά, ειδικών χρήσεων, χρώματα και βερνίκια αυτοκινήτων, μεταξύ δε αυτών και οικοδομικά χρώματα.

Ανθεκτικότητα στην περίοδο της πανδημίας

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF, ο κλάδος επέδειξε ανθε- κτικότητα και κατά την περίοδο της πανδημίας. Η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου την τελευταία δεκαετία με τις επενδύσεις σε νέες μεγάλες μονάδες και τον εκσυγχρονισμό των ήδη λειτουργούντων ξενοδοχειακών μονάδων βοήθησε και την εξεταζόμενη αγορά να αντισταθμίσει ένα μέρος των απω- λειών από την κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής – κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής (85%) στη συνολική εγχώρια α- γορά χρωμάτων και βερνικιών καταλαμβάνουν τα πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά χρώματα και τα υπο- στρώματά τους, το 2021. Ακολουθούν κατά σειρά τα βερνικοχρώματα (8%), τα βερνίκια (5%) και τα διαλυτικά – στεγνωτικά (2%).

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF αναφέρει ότι η συνολική εγχώρια παραγωγή των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας ακολουθεί ανοδική πορεία (με εξαίρεση το 2020) την περίοδο 2015-2022, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,5%. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης την περίοδο 2019/18 (+9,6%) ήταν ελαφρώς χαμηλότερος σε σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης της προηγούμενης περιόδου 2018/17 (+10,7%). Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 τον Φεβρουάριο του 2020 και στην χώρα μας και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής του από τον Μάρτιο του ίδιου έτους, είχαν περιορισμένες επιπτώσεις στον κλάδο των χρωμάτων – βερνικιών (αναβολή εκτέλεσης έργων, καθυστερήσεις στα εν εξελίξει έργα, αναστολή λειτουργίας των χρωματοπωλείων, μετάβαση από μεγάλες σε μικρές συσκευασίες λόγω αύξησης της οικιακής χρήσης στα lockdowns, κ.ά.) ανακόπτοντας προσωρινά την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα η εγχώρια παραγωγή παρουσίασε κατέγραψε οριακή μείωση 0,8% το 2020 έναντι του 2019. Το 2021, η παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας επανέρχεται σε ανοδική τροχιά, σημειώνοντας αύξηση 5,6%. Μικρή αύξηση 1,5% εκτιμάται ότι εμφάνισε η αγορά και το 2022. Οι εταιρείες του κλάδου που αποσπούν τα μεγαλύτερα μερίδια παραγωγής είναι οι VIVECHROM ΔΡ ΣΤ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε., VITEX Α.Ε. και ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ελευθερία Παραμερίτη, Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, η εγχώρια αγορά χρωμάτων και βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας ακολούθησε συνεχόμενα ανοδική πορεία την περίοδο 2015-2019, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3%. Τη διετία 2016-2017 το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων παρουσίασε μικρή αύξηση 1% με 2%. Το 2018 παρουσίασε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης της εξεταζόμενης περιόδου (9,8%) σημειώνοντας άνοδο 8,5% έναντι του 2018. Τους πρώτους μήνες του 2020 (Ιανουάριο-Φεβρουάριο) η εγχώρια αγορά συνέχισε να κινείται σε θετικούς ρυθμούς σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ωστόσο, η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 με τις επιπτώσεις της να γίνονται εμφανείς την περίοδο Απριλίου – Μαΐου (αναβολή/ ακύρωση εκτέλεσης έργων, καθυστερήσεις στα εν εξελίξει έργα, μειωμένη ζήτηση λόγω της αναστολής λειτουργίας των χρωματοπωλείων, κ.ά.), εκτιμάται ότι ανέκοψε προσωρινά τη θετική πορεία της εγχώριας κατανάλωσης που κατέγραψε μικρή μείωση 2,6%. Το 2021 η αγορά επανήλθε σε ανοδική τροχιά σημειώνοντας αύξηση 5,9%, ενώ το 2022 εκτιμάται ότι παρουσίασε περαιτέρω άνοδο με μικρότερο όμως ρυθμό (1,8%).

Η εισαγωγική διείσδυση του κλάδου εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 8% με 9% και η εξαγωγική επίδοση σε 17% με 18%, το 2021.

Aνάλυση για 24 επιχειρήσεις του κλάδου

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βά- σει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπρο- σωπευτικού δείγματος 24 εταιρειών του κλάδου, για την πενταετία 2017-2021.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενερ- γητικού παρουσίασε ανοδική πορεία την τριετία 2019 – 2021, εμφανίζοντας το 2021 σωρευτική αύξηση 15,5% έναντι του 2017 (2021/17). Σχετικά με τη διάρθρωση του ενεργητικού των εταιρειών του κλάδου, τα καθαρά πάγια συμμετέχουν με ποσοστό 36%. Ακολουθούν αποσπώντας μερίδια συμμετοχής 32% και 20% αντίστοιχα οι απαιτήσεις και τα αποθέματα. Τέλος, μερίδιο συμμετοχής 12% στο συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του δείγματος το 2021 κατέλαβε ο λογαριασμός ταμείο-τράπεζες.

Μειωμένα παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 6,2%, ωστόσο την εξεταζόμενη πενταετία ενισχύθηκαν σωρευτικά κατά 13,8% (2021/17). Οι βραχυπρόθεσμες υπο- χρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 39,4% την περίοδο 2021/17, ενώ οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώ- σεις και προβλέψεις κατέγραψαν μείωση 28,0%, το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος ακολουθούν συνεχόμενα ανοδική πορεία την εξεταζόμενη πενταετία, σημειώνοντας σωρευτική άνοδο 31,8% έναντι του 2017. Λόγω της αύξησης του κόστους πωλήσεων με εντονότερο ρυθμό σε σύγκριση με τις πωλήσεις τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό κατά 24,2% την περίοδο 2021/17.

Τα λειτουργικά κέρδη των 24 επιχειρήσεων κατέγραψαν μείωση 19,3% το 2021 έναντι του 2020, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων την ίδια περίοδο, ενώ σωρευ- τικά την εξεταζόμενη πενταετία εμφάνισαν σημαντική άνοδο 47,3%. Ομοίως, και τα καθαρά (προ φό- ρου) κέρδη περιορίστηκαν κατά 19,4% το 2021/20 αλλά παρουσίασαν αύξηση 48,8% το 2021 σε σχέση με το 2017. Θετική ήταν και η εξέλιξη των EBITDA που αυξήθηκαν κατά 24,1% το 2021 σε σχέση με το 2017. Από τις 24 επιχειρήσεις του δείγματος, οι 19 (ποσοστό 79%) ήταν κερδοφόρες το 2021 έναντι 21
το 2020 (87,5%).

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ