Περιοδικές Έρευνες Αυξήσεων της KPMG – Φεβρουάριος 2011

Ολοκληρώθηκε η τρίτη περιοδική έρευνα της KPMG αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις στην Ελληνική αγορά.

Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν το 2010 και τις προβλέψεις για αυξήσεις του 2011, τόσο στο σύνολο της Ελληνικής αγοράς όσο και ανά κλάδο δραστηριότητας. Επίσης για πρώτη φορά, γίνεται μία προσπάθεια να αποτυπωθούν οι τάσεις στην Ελληνική αγορά σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης των βασικών αποδοχών των εργαζομένων. Τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011, αφορούν δείγμα 113 εταιριών από διάφορους κλάδους της Ελληνικής αγοράς.

Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

  • To 38% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων για το 2010. Για το 2011 η πρόβλεψη για μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 43% του δείγματος.
  • Η μέση αύξηση το 2010 (εξαιρουμένων των εταιριών που έδωσαν μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους) διαμορφώθηκε στο 3,5% ενώ η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2011 ανέρχεται στο 2,7%
  • Η μέση αύξηση το 2010 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώθηκε στο 1,9% ενώ η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2011 ανέρχεται στο 1,4%.
  • Οι κλάδοι που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο το 2011 είναι του Αυτοκινήτου και του Λιανεμπορίου αφού οι προβλέψεις για μηδενικές αυξήσεις για το 2011 φτάνουν στο 67% και στο 50% του δείγματος αντίστοιχα.
  • Το 11% του δείγματος δήλωσε ότι έχει προχωρήσει ή ότι θα προχωρήσει μέσα στο 2011 σε μειώσεις βασικών αποδοχών.

Αυξήσεις 2010
Το 2010 το 38% των εταιριών έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους, το 23% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο 39% έδωσε αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Η μέση αύξηση που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος ήταν 1,9% (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ενώ για το 62% του δείγματος που έδωσε αύξηση σε όλους ή σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση αύξηση ήταν 3,5%.

Αυξήσεις 2011
Για το 2011 το 43% των εταιριών προβλέπει ότι θα να δώσει μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους, το 13% μηδενικές αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο 44% δήλωσε ότι θα δώσει αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Η μέση αύξηση που προβλέπεται να δοθεί για το σύνολο του δείγματος είναι 1,4% (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ενώ για το 57% του δείγματος που αναμένεται να δώσει αύξηση σε όλους ή σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση πρόβλεψη είναι 2,7%.

Επίσης συγκρίνονται οι προβλέψεις αυξήσεων για το 2011 ανά κλάδο δραστηριότητας μεταξύ των τριών περιοδικών ερευνών που διεξήγαγε η KPMG (Ιούνιος 2010, Οκτώβριος 2010 και Φεβρουάριος 2011). Όπως φαίνεται, οι προβλέψεις του Φεβρουαρίου είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν καταγραφεί στις προηγούμενες έρευνες (μη επαρκή στοιχεία για τους κλάδους του Λιανεμπορίου και του Αυτοκινήτου).

Μειώσεις Αποδοχών
Το 11% των εταιριών του δείγματος έχει μειώσει τις βασικές αποδοχές εργαζομένων το 2010 ή σκοπεύει να το κάνει μέσα στο 2011. Ανάλυση των εταιριών αυτών έχει γίνει επίσης ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στη πλειοψηφία τους οι εταιρίες αυτές είναι Ελληνικές.

Οι κατηγορίες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις μειώσεις αυτές είναι η Γενικοί Διευθυντές καθώς και οι Διευθυντές Διευθύνσεων (First Line Managers). Οι μειώσεις των αποδοχών για αυτές τις κατηγορίες ήταν κατά μέσο όρο 13,3% και 12,4% αντίστοιχα.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ