Οι πρώτες προτάσεις για τους ενιαίους εταιρικούς απολογισμούς

 Tης Tίνας Πασσαλάρη, Διευθύντριας Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, KPMG

Η Διεθνής Επιτροπή Εκδοσης Ενιαίων Απολογισμών (International Integrated Reporting Committee – IIRC) δημοσίευσε, στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, την έκθεση «Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century», η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εργασιών της IIRC, θέτοντας σε διαβούλευση τις προτάσεις της για την έκδοση ενιαίων εταιρικών απολογισμών. Το κείμενο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.theiirc.org. Πρακτικά, ένας ενιαίος εταιρικός απολογισμός θα πρέπει να παρέχει χρηματοοικονομικές και μη πληροφορίες -με έμφαση στον τρόπο που αυτές συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται- για τη στρατηγική, επίδοση και διακυβέρνηση της εταιρείας μέσα στο επιχειρηματικό και κοινωνικό της περιβάλλον.

Ο ενιαίος απολογισμός θα παρέχει: πληροφορίες για τη στρατηγική της εταιρείας, το επιχειρηματικό της μοντέλο και το πλαίσιο λειτουργίας της, απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την επίδοση της εταιρείας (τα οποία θα έχουν έναν πιο ολιστικό χαρακτήρα και δεν θα απαντούν απλά σε κάποιους καθορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες), και πληροφόρηση που θα επιτρέπει στους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τις πιέσεις (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων) που δέχεται η επιχείρηση προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους επίδοσής της και τη βιωσιμότητά της βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Πέντε είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί ένας οργανισμός κατά τη σύνταξη του ενιαίου του απολογισμού:
  • Να εστιάζει στα στρατηγικά ζητήματα
  • Να έχει μελλοντικό προσανατολισμό
  • Να προχωρά στη σύνδεση των στοιχείων που δημοσιοποιεί
  • Να ανταποκρίνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη και να εξηγεί τους υφιστάμενους μηχανισμούς συμμετοχικότητας, και
  • Να παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο αξιόπιστες πληροφορίες, δίνοντας προτεραιότητα στα ουσιώδη θέματα.
Τα ερωτήματα είναι ακόμα πολλά, όπως:
  • Ποιοι θα κάνουν χρήση των ενιαίων απολογισμών; Οι ενιαίοι απολογισμοί θα απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη στρατηγική και την επίδοση των εταιρειών. Δεν θα παρέχει όλες τις πληροφορίες που πιθανόν να αναζητούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις αρχές των ενιαίων απολογισμών. Φαίνεται ότι οι ενιαίοι απολογισμοί θα στοχεύουν κυρίως στους επενδυτές, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις ανάγκες άλλων ενδιαφερομένων μερών.
  • Θα αντικαταστήσουν οι ενιαίοι απολογισμοί τους σημερινούς εταιρικούς απολογισμούς; Είναι λογικό να υποθέσουμε πως αν οι επενδυτές καλύπτονται από τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται μέσω των ενιαίων απολογισμών, θα εκλείψει η ανάγκη για άλλες πληροφορίες. Εν τούτοις, οι σημερινοί απολογισμοί είναι πολυσέλιδοι, διότι καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σειρά νομοθετικών απαιτήσεων, οπότε για να αρκούν οι ενιαίοι απολογισμοί θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες νομοθετικές τροποποιήσεις.
  • Πόσο εκτενείς θα είναι οι ενιαίοι απολογισμοί; Σε αυτή την ερώτηση, η απάντηση είναι πάντα, όσο χρειαστεί.
Είναι σαφές ότι το εγχείρημα των ενιαίων απολογισμών είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται, καλούνται από την IIRC να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση ανάπτυξης και υλοποίησης των ενιαίων απολογισμών. Οπως κάθε αλλαγή, έτσι και η προσπάθεια αυτή αναμένεται να έχει τις δυσκολίες της, όμως οι εταιρείες που θα δεσμευτούν να προχωρήσουν είναι πιθανόν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση επενδυτών.

Πηγή: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ