Η Δανία η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

Στις 21 Μαΐου 2015, το Κοινοβούλιο της Δανίας ενέκρινε την τροποποίηση του νόμου περί των Οικονομικών Καταστάσεων της χώρας που προβλέπει μεταξύ άλλων την εφαρμογή της νέας Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών για την ποικιλομορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. 

Με αυτή την ενέργεια, η Δανία αποτελεί την πρώτη χώρα της ΕΕ που εφαρμόζει την Οδηγία, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η διαδικασία εφαρμογής στη Δανία εμπίπτει σε δυο επίπεδα: 
  • Ο νόμος θα έχει ισχύ από το 2016 για τις εισηγμένες και τις κρατικές εταιρίες (περίπου 50 εταιρίες), και 
  • Από το 2018 για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις (περίπου 1.050 εταιρίες). 
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας σχετικά με τη δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, στο εθνικό δίκαιο της Δανίας, σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη και καινοτομία για τη χώρα, ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων (Danish Business Authority) θα πρέπει να λάβει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να είναι δυνατή η παρουσίαση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διαδικασία η οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ακόμα, η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων «δέχεται» τη συμμόρφωση από τις 50 μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις με τον τρόπο που πραγματοποιείται έως σήμερα – ήτοι με τους απολογισμούς βιωσιμότητας οι οποίοι δεν διαθέτουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία κατ’ απαίτηση της οδηγίας – έως και την 31-12-2017. Ως εκ τούτου, η παραπάνω ενσωμάτωση λειτουργεί περισσότερο «πιεστικά» έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκείμενου η τελευταία να εκδώσει «νωρίτερα» το σχετικό εργαλείο συμμόρφωσης (γενικές αρχές συμμόρφωσης σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές συμπεριλαμβανομένου και των πρακτικών & αρχών των διεθνών Οργανισμών). 

Η Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την ποικιλομορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλου, ορίζει ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε αυτή θα πρέπει να παρέχουν ορθή και συνολική εικόνα των πολιτικών, των αποτελεσμάτων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, θέματα διαφθοράς και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εφοδιαστική τους αλυσίδα

Αναμφίβολα, η νέα εποχή που έχει ξεκινήσει, όσον αφορά στην εταιρική υπευθυνότητα και στη λογοδοσία, με την έκδοση της Οδηγίας αποκτά πλέον πρακτική εφαρμογή και χαρακτήρα στις χώρες της Ευρώπης, δημιουργώντας νέες προοπτικές και πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους κρατικούς μηχανισμούς. 

Στην Ελλάδα, οι διεργασίες στα συναρμόδια Υπουργεία για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ