Η συμβολή και οι προοπτικές του αγροτροφικού τομέα στην Ελλάδα

Σε μία περίοδο που κρίνεται αναγκαίος ο αναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, θεωρείται σημαντικός  ο ρόλος του αγροτικού τομέα στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Η ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει το μέγεθος της αγροτροφικής δραστηριότητας (αγροτικός τομέας και μεταποίηση τροφίμων, ποτών & καπνού) και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία. Δεδομένου ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια προοπτικών και ανάπτυξης και ως εκ τούτου βελτίωσης του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας αναμένονται μεσοπρόθεσμα θετικοί ρυθμοί μεταβολής για το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τις γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη δεκαετία. Κρίσιμη παράμετρος της μεταβολής του αγροτικού εισοδήματος παραμένει η διαμόρφωση του κόστους παραγωγής. Επιπλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη και τις προοπτικές του αγροτροφικού τομέα στη χώρα μας είναι η σταδιακή αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου σε παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Η σταδιακή αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας σε παραγωγή και διάθεση  προϊόντων υψηλής ποιότητας προϋποθέτουν εκτός των άλλων:
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
  • Ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών. 
  • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας με έμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και πιστοποίηση. 
  • Χρήση νέων εργαλείων  χρηματοδότησης, όπως τα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας.
  • Αξιοποίηση της δημόσιας γης.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  • Ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών.
  • Παρεμβάσεις στη τεχνική υποδομή – έργα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών.


Ηλίας Λεκκός                                                             Αρτέμης Λεβεντάκης
Group Chief Economist                                             Senior Economist<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ