Ελληνικός Χρυσός: Διπλασιασμός εσόδων το 2018 – Τζίρος 95,2 εκ.ευρώ

Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι αυξημένος σε σύγκριση με της προηγούμενης χρήσης και ανήλθε σε € 95,2 εκατ.(τζίρος 2017: € 47,3 εκατ). Αύξηση προερχόμενη κατά € 58,12 εκατ. από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας το 2018. Η εξορυκτική παραγωγή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Στρατώνι Χαλκιδικής) κινήθηκε μειωτικά έναντι του 2017 (153kt, έναντι 157kt το 2017, ήτοι μείωση 3%). Οι παραχθείσες ποσότητες συμπυκνωμάτων, παρουσίασαν αύξηση έναντι του 2017, κατά 12%, στο συμπύκνωμα μόλυβδου δηλαδή παραγωγή 12,5kt και μείωση κατά 4% στο συμπύκνωμα ψευδαργύρου δηλαδή παραγωγή 24,6kt.

Οι πωληθείσες ποσότητες θειούχων συμπυκνωμάτων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Στρατώνι Χαλκιδικής) κινήθηκαν μειωτικά κατά 17% (34,8kt έναντι 41,7kt του 2017) σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου 2017. Αναλυτικά, για τον μόλυβδο σημειώθηκε μείωση 13% (11,2kt έναντι 12,9kt του 2017) και για τον ψευδάργυρο μείωση 18% (23,6kt έναντι 28,8kt του 2017). Μειωτικά κινήθηκε η πραγματοποιηθείσα μέση τιμή πώλησης των συμπυκνωμάτων κατά τη χρήση 2018, κατά 2% ($ 1.258 το 2018 έναντι $ 1.283 για το 2017). Ως προς την λειτουργία του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, το 2018 ήταν το πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας. Η εξορυκτική παραγωγή έφτασε τους 337kt, ενώ οι παραχθείσες ποσότητες συμπυκνωμάτων ήταν 122kt, οι οποίοι αναλύονται σε 91kt χρυσοφόρου πυρίτη (με περιεκτικότητα 44.194 ουγκιές χρυσού), 12kt μολύβδου καθώς και 19kt ψευδαργύρου.

Οι πωληθείσες ποσότητες ήταν αναλυτικά, 35.403 ουγκιές χρυσού εκ των οποίων οι 2.783 αφορούσαν σε απόθεμα προλειτουργικής περιόδου. 10kt μολύβδου εκ των οποίων οι 2kt αφορούσαν σε απόθεμα προλειτουργικής περιόδου και 18kt ψευδαργύρου εκ των οποίων οι 0.6kt αφορούσαν σε απόθεμα προλειτουργικής περιόδου. Τα έσοδα που απέφεραν οι πωλήσεις των αποθεμάτων προλειτουργικής περιόδου, ανήλθαν σε $ 9.2 εκατ. και κεφαλαιοποιήθηκαν κατ’ αντιστοιχία της λογιστικής αντιμετώπισης της δοκιμαστικής παραγωγής του 2017. Οι πραγματοποιηθείσες μέσες τιμές πώλησης διαμορφώθηκαν στα $ 1.179/ουγκιά για τον χρυσοφόρο πυρίτη, $ 1.196/τόνο για το συμπύκνωμα μολύβδου και $ 996/τόνο για το συμπύκνωμα ψευδαργύρου.

Το κόστος πωλήσεων των συμπυκνωμάτων των βασικών μετάλλων ανήλθε σε € 82,2 εκατ. ήτοι αυξημένο κατά 105% σε σύγκριση με το αντίστοιχο της χρήσης 2017, κυρίως λόγω της έναρξης παραγωγής του μεταλλείου της Ολυμπιάδας. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 13,0 εκατ. ήτοι 13,6% επί του κύκλου εργασιών. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας ανήλθαν σε € 7,0 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% έναντι του 2017. Το συνολικό ζημιογόνο αποτέλεσμα στην χρήση 2018 ανήλθε σε € 47,6 εκατ. προ φόρων και σε € 48,0 εκατ. μετά την αφαίρεση των ποσών αναβαλλόμενων φορολογικών ζημιών ύψους € 0,4 εκατ.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας αναλήφθηκε ποσόν Δολ. ΗΠΑ 64 εκατ. (€ 56 εκατ.) από Ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 350 εκατ. Δολ. ΗΠΑ, το οποίο είχε εκδοθεί το 2016. Την 28.12.2018 έγινε η γνωστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης «Χώρου Απόθεσης Κοκκινόλακκα με την υπ’ αριθμ. 1091177 καταχώρηση κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα notify business, οπότε και εκκίνησε η χωρίς περιορισμούς λειτουργία του χώρου.

Στη διάρκεια της χρήσης 2018 καταβλήθηκε ποσό € 13 εκατ. ως αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε υλοποίηση της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 2017 αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας για ποσό € 35 εκατ.. Το δε υπόλοιπο των € 22 εκατ. είχε καταβληθεί εντός του 2017. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο από το 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη λήψη απαραίτητων μέτρων, όπως ενδεικτικά την αύξηση του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή και τη μείωση κεφαλαίου με ισόποση διαγραφή ζημιών, ώστε το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων να υπερβαίνει το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

Το βραχυπρόθεσμο πλάνο της Εταιρείας για την χρήση 2019 προβλέπει:
α) την συνέχιση της εξορυκτικής παραγωγής και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών Στρατωνίου,

β) την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας. Η παραγωγή της Ολυμπιάδας αναμένετε να φτάσει το 2019 στους 50.000 – 55.000 τόνους μεταλλεύματος, ενώ το 2020 και το 2021 στους 55.000 – 65.000 τόνους.

γ) την συνέχιση των εργασιών διατήρησης και συντήρησης στο μεταλλείο των Σκουριών, το οποίο η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να θέσει σε καθεστώς συντήρησης, συνεπεία της μη χορήγησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) των απαραίτητων αδειών για την ομαλή συνέχεια των εργασιών στο μεταλλείο των Σκουριών.


Σε συνάντηση που έγινε στο ΥΠΕΝ στις 23.07.2019 αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια μεικτή επιτροπή από ειδικούς του ΥΠΕΝ και της Εταιρείας, οι οποίοι θα συζητήσουν όλα τα εκκρεμή θέματα περιβαλλοντικά, οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση.

Οι εν λόγω δραστηριότητες αναλαμβάνονται πάντα σε συμμόρφωση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές τόσο στους τομείς υγείας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας, σχέσεων με την τοπική κοινωνία αλλά και στην καθαυτό οικονομική, παραγωγική και κατασκευαστική διαδικασία.

Τα βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα σχέδια της Εταιρείας υπόκεινται σε περιοδικές αναθεωρήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ