Ίδρυμα Μποδοσάκη: Προκήρυξη 48ου Προγράμματος Υποτροφιών 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  48ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2020 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα ακόλουθα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών:
1. Βιολογίας:
 • Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2.Διοικήσεως Επιχειρήσεων:
 • Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών,
 • Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων,
 • Διοίκηση Τεχνολογίας,
 • Διαχείριση Κρίσεων,
 • Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
 • Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα,
 • ΜΒΑ

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:
 • Ανάλυση Δεδομένων,
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής,
 • Διοίκηση Τεχνολογίας,
 • Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές,
 • Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
 • Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις,
 • Ρομποτική,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Τεχνητή Νοημοσύνη,
 • Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών, Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων επικοινωνιών,
 • Υπολογισμός Υψηλών Επιδόσεων,
 • Υπολογιστικές Υποδομές Νέφους,
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες.

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:
 • Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Γεωπονίας:
 • Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής:
 • Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
 • Μοριακή Βιοϊατρική – Μηχανισμοί Ασθενειών,
 • Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία,
 • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
 • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,
 • Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
 • Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων.

7. Ιατρικής:
 • Αναγεννητική Ιατρική,
 • Διαχείριση Πόνου,
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,
 • Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
 • Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
 • Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

8. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
 • Προστασία Μνημείων.

9. Πολιτικών Μηχανικών:
 • Αντισεισμική Τεχνολογία,
 • Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
 • Δομοστατικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων,
 • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

10. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:
 • Νανοτεχνολογία,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
 • Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
 • Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

11. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών:
 • Βιομοριακή – Βιοϊατρική Μηχανική,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
 • Νανοτεχνολογία,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος.

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:
 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
 3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2 για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.
 4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
 5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1991.
 6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
 7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2020, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail.

Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Βρείτε στην ενότητα downloads στα δεξιά της σελίδας, τα εξής χρήσιμα αρχεία:
 • Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα
 • Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών
 • Πρότυπα συστατικών επιστολών, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα

Εδώ, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ