ΥΑΝΤΑΣ από την INTERAMERICAN: Ένα πρότυπο σύστημα για τον προσδιορισμό των κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα

ΥΑΝΤΑΣ από την INTERAMERICAN: Ένα πρότυπο σύστημα για τον προσδιορισμό των κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα

Η INTERAMERICAN, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών από ακραία φυσικά φαινόμενα, ανακοινώνει την έναρξη ερευνητικού έργου με τίτλο «Πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης της ευπάθειας και του καταστροφικού κινδύνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα – ΥΑΝΤΑΣ». Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET), εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της χωρικής πληροφορίας. Με το έργο ΥΑΝΤΑΣ, η INTERAMERICAN φιλοδοξεί να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σε έναν εξαιρετικά κρίσιμο τομέα διαχείρισης κινδύνων με διαπιστωμένο το ερευνητικό κενό. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στη διάθεση των ασφαλιστικών εταιρειών -και όχι μόνον- επαρκή στοιχεία για την ευπάθεια γεωγραφικών ζωνών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικών καιρικών φαινομένων και στην πρόδηλη επικινδυνότητά τους σε τοπικό επίπεδο. 

Το μέγεθος του προβλήματος και η σημασία της αναγκαιότητας τέτοιων στοιχείων υπογραμμίζονται από τις συνολικές ασφαλιστικές ζημίες για καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας, που άγγιξαν το 0,1% του ΑΕΠ το 2018, ενώ περίπου διπλάσιες είναι οι συνολικές οικονομικές ζημίες. Σε σχέση με το παρελθόν, στην Ελλάδα οι πλημμύρες, οι καταιγίδες, οι ανεμοστρόβιλοι και άλλα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα εμφανίζονται, πλέον, πολύ συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση. Μόνο κατά το 2020 καταγράφηκαν 25 ζημιογόνα γεγονότα, από τα οποία τα 9 είχαν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ανασκόπηση από τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν, συνολικά, 14 απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, εκ των οποίων οι 12 οφείλονται σε πλημμύρες που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια δύο θεομηνιών («Θάλεια» και «Ιανός»), ενώ άλλοι 2 άνθρωποι υπήρξαν θύματα κεραυνών στη Μαγνησία και τη Λάρισα.

Τα χαρακτηριστικά του έργου ΥΑΝΤΑΣ

Το έργο ΥΑΝΤΑΣ θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης σε πολύ υψηλή χωρική ανάλυση (σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα), της ευπάθειας και του κινδύνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πληροφορίες, που θα παρέχονται από το σύστημα, θα στηρίζονται στην ένταση και στη συχνότητα εμφάνισης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σε συνδυασμό με τις συνεπαγόμενες οικονομικές απώλειες και σε συνάρτηση με δημογραφικές και κοινωνικo-οικονομικές παραμέτρους (πληθυσμός, αστικοποίηση, πλούτος κ.ά.).

Γι’ αυτόν τον λόγο, το έργο με κωδικό T2ΕΔΚ-01108 εντάχθηκε στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Δηλαδή, το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Τα βήματα ανάπτυξης του έργου περιλαμβάνουν:
Την ανάπτυξη μιας βάσης μετεωρολογικών, οικονομικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεδομένων για τα καιρικά επεισόδια τα οποία προκάλεσαν ζημιές κατά την περίοδο 2001-2019. 
Την επεξεργασία των δεδομένων, με σκοπό σε κάθε γεωγραφική ζώνη: (α) να υπολογιστεί η συχνότητα εμφάνισης ζημιών, το μέγεθος ευπάθειας σε κάθε καιρικό κίνδυνο και η χρονική τάση των παραπάνω μεγεθών και (β) να εκτιμηθεί η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου (Loss Occurrence-LO), οι πιθανές συνεπαγόμενες αρνητικές συνέπειες (Loss Danger-LD) και η επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων (Loss Risk-LR). 
Την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης, ανάλυσης και χαρτογράφησης των δεδομένων του συστήματος.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, η INTERAMERICAN θα βασιστεί σε αυτά ώστε:    
Να πραγματοποιήσει ανάλυση έκθεσης της εταιρείας σε οικονομικούς κινδύνους σε σχέση με τη χωρική κατανομή του καιρικού κινδύνου στην Ελλάδα, με σκοπό να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών μεταβολών.
Να δημιουργήσει κατάλληλους δείκτες ευπάθειας και επικινδυνότητας, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής στα ασφάλιστρα και το ύψος αποζημιώσεων για τις καιρικές καταστροφές, ανάλογα με την ευπάθεια των περιοχών και την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.
Να επιτύχει τη διάχυση και διάθεση των δεδομένων του συστήματος ΥΑΝΤΑΣ μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, συμβάλλοντας σε ενίσχυση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων και την ευπάθεια συγκεκριμένων περιοχών. Επιπροσθέτως, η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα να συνεισφέρει σημαντικά στην μελέτη των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα και στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο του σχεδιασμού μέτρων πολιτικής προστασίας.

«Η INTERAMERICAN προσδοκά από την υλοποίηση του έργου ΥΑΝΤΑΣ να διασφαλιστεί ο ίδιος ο πελάτης. Μέσα από το σύστημα, η εταιρεία μας αποσκοπεί στον σχεδιασμό προγραμμάτων και προϊόντων στα οποία έχει συμπεριληφθεί με ακρίβεια η έκθεση στον κίνδυνο. Επίσης, στοχεύει στην ορθότερη δυνατή τιμολόγηση από άποψη ασφαλίστρων, στην κατάλληλη αποθεματοποίηση ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από τους συγκεκριμένους κινδύνους και τέλος, στον υπολογισμό του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας» διευκρινίζει η Ιωάννα Μεσσήνη, Actuarial Analyst και Project Manager του έργου.

Ευρύτερα, το έργο ΥΑΝΤΑΣ εκφράζει πρακτικά το αίσθημα ευθύνης της INTERAMERICAN και αποτελεί σημαντικό μέρος εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που ο οργανισμός έχει αναλάβει, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής αποστολής του για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, πέρα από τη συνέπεια στην εκπλήρωση των αποζημιωτικών υποχρεώσεων. 

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές των θεσμικών κέντρων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους 17 Στόχους της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Sustainable Goals), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ειδικότεροι Στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον (αστικό και φυσικό, πηγές ενέργειας, υποδομές) και κατά συνέπεια την ποιότητα της ζωής, με βασικότερο τον Στόχο 13 (Δράση για το Κλίμα). Η εταιρεία έχει συνταχθεί με διεθνείς Διακηρύξεις των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και έχει συνυπογράψει το «New Deal for Europe» (2019), όπως και τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020). Η INTERAMERICAN αποτελεί, από το 2006, μέλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UN Environment Program Finance Initiative – UNEPFI), έχοντας συμμετέχοντας δεσμευτικά, ως ιδρυτικό μέλος από το 2012, και στην Πρωτοβουλία των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης (Principles for Sustainable Insurance – PSI) του UNEPFI.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter
 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ