ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πρόγραμμα stock options σε στελέχη και εργαζόμενους

Το Πρόγραμμα θα χρησιμεύσει ως μέσο πληρωμής αποδοχών πληρωτέων σε μέσα, σε εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν οντοτήτων.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει τη θέσπιση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών («Πρόγραμμα») για τη χορήγηση μετοχών σε στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Το Πρόγραμμα θα χρησιμεύσει ως μέσο πληρωμής αποδοχών πληρωτέων σε μέσα, σε εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν οντοτήτων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών Δ.Σ. και Ομίλου και στα συγκεκριμένα σχήματα αποδοχών που υιοθετούνται κατά καιρούς. Οι βασικοί όροι του εγκεκριμένου Προγράμματος έχουν ως εξής:

Διάρκεια: Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία θέσπισής του. Μέγιστος αριθμός νέων μετοχών: Ο μέγιστος αριθμός νέων μετοχών που δύνανται να εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος αντιστοιχεί σε 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία θέσπισης του Προγράμματος από το Δ.Σ., ήτοι 18.755.508 μετοχές.

Τιμή Άσκησης: Η Τιμή Άσκησης είναι η μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου (Volume Weighted Average Price – VWAP) των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών τις τελευταίες 45 ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από την απόδοση (κάθε δόσης) των Δικαιωμάτων προσαυξημένη κατά 1%.

Δικαιούχοι: Οι Δικαιούχοι κάθε κύκλου του Προγράμματος καθορίζονται σύμφωνα τους όρους και τις προϋποθέσεις των Πολιτικών Αποδοχών Μελών Δ.Σ. και Ομίλου, τα σχήματα αποδοχών που υιοθετούνται κατά καιρούς και τις αποφάσεις των αντίστοιχων εταιρικών οργάνων. Τα Δικαιώματα που αποδίδονται βάσει αυτού του Προγράμματος υπόκεινται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του Ν. 4261/2014, των Κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών και της Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 158/1/2019, όπως ισχύει.

Κατοχύρωση: Τα Δικαιώματα θα κατοχυρώνονται μόνο σε εν ενεργεία υπαλλήλους και στελέχη του Ομίλου. Η κατοχύρωση Δικαιωμάτων θα είναι σύμφωνη με τους όρους που προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών Δ.Σ. και Ομίλου και στα αντίστοιχα σχήματα και θα υπόκειται στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς όλων των εφαρμοστέων νόμων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Περίοδοι Άσκησης: Κάθε Δικαιούχος έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ασκεί εν όλω ή εν μέρει τα κατοχυρωμένα Δικαιώματα κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο για περίοδο τριών (3) ετών από την κατοχύρωσή τους. Διακράτηση: Ισχύει δωδεκάμηνη περίοδος διακράτησης, ή όπως προβλέπεται διαφορετικά από το ρυθμιστικό πλαίσιο, για τους Material Risk Takers η οποία θα ξεκινά από την αντίστοιχη ημερομηνία κατοχύρωσης κάθε δόσης των Δικαιωμάτων.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ