ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Τι προβλέπει το business plan της για την κερδοφορία της

Στα 1,2 δισ. ευρώ έχει τεθεί ο στόχος για τα έσοδα προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς το 2025 από 0,6 δισ. ευρώ το 2021. Η αύξηση των εσόδων και της τελικής κερδοφορίας που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα τη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2024 ή ακόμα και από το 2023 θα προέλθει κυρίως από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Πρώτον, αύξηση επιτοκιακών εσόδων μέσω καθαρής πιστωτικής επέκτασης 8 δισ. ευρώ. Η συμβολή στην κερδοφορία προβλέπεται κατά 200 εκατ. ευρώ, η οποία όμως θα εμφανιστεί προς το τέλος της τριετίες καθώς απαιτείται ωρίμανση των δανείων. Επιπλέον, τα επιτοκιακά έσοδα θα αυξηθούν και από την αναμενόμενη άνοδο των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Δεύτερον, σημαντική άνοδο εσόδων από προμήθειες μέσω ανάπτυξης του asset management, του private banking και του bancassurance. Μόνο για τα κεφάλαια υπό διαχείριση αναμένεται διπλασιασμός από 6 δισ. ευρώ σε 12 δισ. Η συνολική συμβολή των προμηθειών και των εσόδων από τη διαχείριση ακινήτων προβλέπεται σε 400 εκατ. ευρώ.

Τρίτον, νέα έσοδα από τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και την τεχνολογία, όπου ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις της τάξης των 70 εκατ. ευρώ ετησίως. Μόνο για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα/τράπεζα, απαιτούνται επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ στη διετία, ενώ τα έσοδα μόνο από τις υπηρεσίες “Buy-Now-Pay-Later” και “Banking-as-a-Service” εκτιμώνται άνω των 50 εκατ. μέχρι το 2025. Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται το όφελος για παράδειγμα από η εξοικονόμηση από μείωση του φόρου του δικτύου καταστημάτων κατά 25% τουλάχιστον.

Τέταρτον, μείωση του δείκτη κόστος προς έσοδα κάτω του 40% από το 59%, με εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, μείωση του προσωπικού κατά 3.000 άτομα, μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου και με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση δικτύου και ανθρώπινου δυναμικού. Η συνολική μείωση του κόστους προβλέπεται σε 200 εκατ. ευρώ

Η κερδοφορία το 2025

Έτσι, από προσαρμοσμένα κέρδη 200 εκατ. ευρώ το 2021, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επικοινωνήσει στους επενδυτές κέρδη 700 εκατ. ευρώ το 2025. Σημειώνεται ότι το καθαρό αποτέλεσμα το 2021 ήταν αρνητικό κατά 3 δισ. ευρώ, λόγω εφάπαξ κόστους από τις τιτλοποιήσεις.

Σύμφωνα με το business plan που έχει παρουσιαστεί στους επενδυτές, η Τράπεζα έχει αφαιρέσει τις εφάπαξ ζημιές αλλά και τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη. Επίσης, η ενίσχυση της κερδοφορίας από τους τέσσερις πυλώνες θα προέλθει με διαφορετική χρονική συνέχεια.

Για παράδειγμα, η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων κατά 0,2 δισ. ευρώ θα έρθει προς το τέλος της τριετίας, καθώς απαιτείται περισσότερος χρόνος για να ωριμάσουν τα δάνεια, ενώ προβλέπονται επιπλέον έσοδα από την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ από τα μέσα της περιόδου του business plan 2022-2025 και μετά.

Έτσι, χρονικά, προηγείται η ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω της αύξησης των εσόδων από προμήθειες και από τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Επιτοκιακά έσοδα

Από το 2022 έως το 2025 προβλέπεται αύξηση των επιτοκιακών εσόδων κατά 200 εκατ. ευρώ που θα προέλθει κυρίως από τη δημιουργία επιπλέον εξυπηρετούμενων δανείων κατά 7 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση θα συμβάλει με μια αύξηση των εσόδων κατά 230 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε επιπλέον έσοδα 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένονται επιτοκιακά έσοδα από τα ομόλογα (95 εκατ. ευρώ). Όμως, ο περιορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι αντλήσεις κεφαλαίων από τις αγορές και η μείωση του TLTRO3 της ΕΚΤ θα επιφέρουν μια αθροιστική μείωση στο επιτοκιακό έσοδο κατά 200 εκατ. ευρώ στην τριετία.

Έτσι, συνολικά, η επίπτωση από όλες τις παραπάνω συνιστώσες θα είναι θετική κατά 195 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το επιτοκιακό έσοδο από 940 εκατ. ευρώ το 2021 να ανέλθει σε 1,24 δισ. ευρώ το 2025.

Έσοδα από προμήθειες

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια που συνθέτουν την αύξηση της κερδοφορίας στην τριετία, το οποίο θα γίνει εμφανές στα αποτελέσματα της τράπεζας πριν από τα επιτοκιακά έσοδα.

Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 140 ειατ. ευρώ, από τα 390 εκατ. ευρώ το 2021 στα 530 εκατ. ευρώ το 2025. Από τις συνιστώσες, η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από τα υπό διαχείριση κεφάλαια, το asset management, όπου τα έσοδα από 40 εκατ. θα αυξηθούν σε 80 εκατ.

Επιπλέον, η αξιοποίηση των ακινήτων της Πειραιώς και της Trastor (και μέσω του σχεδίου Terra), θα αυξήσει τα έσοδα από ενοίκια και γενικότερα το περιθώριο κέρδους από το real estate κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ μέχρι το 2025. Δηλαδή και εδώ αναμένεται περίπου διπλασιασμός των εσόδων.

Ενδεικτικά, μόνο από τα ενοίκια, τα έσοδα από 18 εκατ. ευρώ το 2021 θα αυξηθούν σε 40 εκατ. ευρώ το 2025. Κι αυτά πέραν από την αξιοποίηση του συνολικού χαρτοφυλακίων ακινήτων (2,9 δισ. ευρώ), κυρίως μέσω πώλησης ακινήτων της Πειραιώς και αύξησης του χαρτοφυλακίου της Trastor.

Συνολικά, όμως, η αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων θα μειωθεί από 3,2 δισ.  (Πειραιώς και Trastor) στα 2,2 δισ. ευρώ το 2025.

Μείωση κόστους

Η Πειραιώς έχει υπολογίσει μείωση του κόστους προσωπικού κατά 80 εκατ. ευρώ μέχρι το 2025, κυρίως μέσω του περιορισμού των εργαζομένων στους 6.100 από περίπου 9.000 σήμερα. Επιπλέον, μείωση κόστους θα προέλθει από εξορθολογισμό του δικτύου και από την ψηφιοποίηση των λειτουργιών.

Η μεγαλύτερη, όμως, μείωση του κόστους, κατά 120 εκατ. ευρώ, θα προέλθει κυρίως μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η νέα πολιτική δαπανών που αποφασίστηκε φέτος και περιλαμβάνει εγκρίσεις δαπανών για ενοίκια, τηλεπικοινωνιακούς και τεχνολογικούς παρόχους, marketing, θυγατρικές κ.α.

Από τη μεταφορά των γραφείων και τον εξορθολογισμό της χρήσης των ακινήτων αναμένεται μείωση κόστους κατά 10 εκατ. ευρώ, από marketing κατά 10 εκατ. ευρώ, από μειωμένο ΦΠΑ (λόγω περιορισμό του κόστους κατά 20 εκατ. ευρώ, κ.ο.κ.

Μείωση κινδύνων

Από τη μείωση των κόκκινων δανείων και τη μείωση των κινδύνων γενικότερα αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 100 εκατ. ευρώ

Φόρος

Στην πρόβλεψη για τα κέρδη του 2025 έχει προβλεφθεί πληρωμή φόρου 150 εκατ. ευρώ.

Μερίσματα

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, το business plan έχει σχεδιαστεί με βασικό σενάριο τη διανομή μερίσματος 35% από τα κέρδη της χρήσης του 2024 το 2025. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2023 το 2024, αλλά σε ποσοστό 20%.

Πηγή άρθρου και εικόνας: capital.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ