2,7 εκ ευρώ για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος Χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες», έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.weareallcitizens.gr τους οργανισμούς που λαμβάνουν επιχορήγηση στο πλαίσιο των δυο τελευταίων ανοιχτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος του Προγράμματος με τίτλο ‘Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων’ και ‘Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΚΟ’. Η επιχορήγηση προέρχεται από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν μέσω των EEA Grants.

Συνολικά, οι δυο τελευταίες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», συγκέντρωσαν 267 αιτήσεις από ελληνικές ΜΚΟ, οι 237 από τις οποίες, συνολικού ποσού αιτούμενης επιχορήγησης €19 εκ., πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προωθήθηκαν προς βαθμολόγηση και αξιολόγηση από ανεξάρτητους βαθμολογητές βάσει συγκεκριμένων και κοινών για όλες τις αιτήσεις κριτηρίων. Οι αιτήσεις που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κρίθηκαν στη συνέχεια από την Επιτροπή Επιλογής και το Εποπτικό Συμβούλιο του Προγράμματος.

Το σύνολο των €2,7εκ λαμβάνουν 36 έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Από αυτά, 20 έργα είναι μεγάλα (ως 150.000 ευρώ) και 16 έργα είναι μικρά (ως 50.000 ευρώ). Περισσότερα από 50.000 άτομα αναμένεται να ωφεληθούν, ενώ πάνω από €1εκ θα διατεθεί σε έργα για παιδιά και νέους.

Με τα παραπάνω έργα επιδιώκεται η καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και των κοινωνικών ανισοτήτων, η καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, η ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, η ενδυνάμωση των ΜΚΟ, η ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Για την κατάρτιση της τελικής λίστας των προκρινόμενων οργανισμών ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως η γεωγραφική διασπορά των έργων και η διοχέτευση τουλάχιστον του 10% του διαθέσιμου ποσού σε παιδιά και νέους. Ιδιαιτέρως ελήφθησαν υπόψη τα διατομεακά ζητήματα, τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος και η υποχρέωση διάθεσης του 1/3 της χρηματοδότησης στους βασικούς τομείς υποστήριξης του Προγράμματος.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ