To IT μονόδρομος για την ανάπτυξη της χώρας!

Η δημιουργία της γενικής γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με την πρόβλεψη-υπόσχεση σε δεύτερο επίπεδο να μετεξελιχθεί σε αυτόνομο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής φέρνει στην επιφάνεια σκέψεις, σχεδιασμούς, προτάσεις, στόχους και αιτήματα που άπτονται της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας μας προκειμένου να μην… απουσιάζει από την ομάδα των ψηφιακά προηγμένων κρατών της Κοινότητας. Τι πρέπει να γίνει ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που μας χωρίζει; Ποιους θεματικούς άξονες περιλαμβάνει η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική; Με ποιους τρόπους θα επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας; Τι είδους παρεμβάσεις σχεδιάζονται; Πως αντιμετωπίζεται η 4η Βιομηχανική επανάσταση; Ο κ. Ιωάννης Ταφύλλης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής ανοίγει τα χαρτιά του, μιλώντας για πρώτη φορά στον Τύπο.

NW: Κύριε Ταφύλλη, ποια είναι η εικόνα του ΙΤ κλάδου και της συμβολής του στην οικονομία της χώρας;

Ιωάννης Ταφύλλης: Η Ελλάδα σήμερα δεν θα έλεγα πως βρίσκεται σε προνομιακή θέση σε ότι αφορά τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με δεδομένο το ρόλο που αυτές παίζουν στην ανάπτυξη και στην ευημερία της χώρας. Μάλιστα, υπό την πίεση της κρίσης, η αξία αγοράς των ΤΠΕ στην Ελλάδα το 2016 έφτασε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της εν λόγω αγοράς ανήλθε στα 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ταχύτερη ύφεση (33%) σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας, εάν ληφθεί ως αφετηρία το 2009. Την ίδια χρονική περίοδο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε ανάπτυξη. Αναφορικά με την σύνθεση του ΙΤ κλάδου, οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν το 60% (έναντι 31% στη Δυτική Ευρώπη), ο εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών το 21% (ισομεγέθες ποσοστό με τη Δυτική Ευρώπη) και οι υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού μόλις το 19% (σε σχέση με 47% στη Δυτική Ευρώπη). Συμπερασματικά, η ανάπτυξή των ΤΠΕ αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς την οικονομία και την κοινωνία, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, επιχειρούν αλλά και επικοινωνούν. Η δε ψηφιακή επανάσταση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, ενώ είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως κατά τα προσεχή χρόνια θα αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς συντελεστές για την ανάπτυξη, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Είναι κοινά αποδεκτό πως η συνεισφορά του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εθνικής μας οικονομία και στην απασχόληση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ την ίδια στιγμή η εξωστρέφειά του είναι αρκούντως μικρή. Ξέρετε, το γεγονός πως η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται αδύναμη στον τεχνολογικό τομέα εν συγκρίσει με την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς επίσης και για την άρση των γεωγραφικών και κοινωνικών αποκλεισμών και την ενίσχυση της ένταξης του συνόλου των πολιτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Οπότε, οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις σας οδήγησαν στην σύνταξη της Εθνικής ψηφιακής στρατηγικής.

Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ), αποτελεί -ουσιαστικά- τον οδικό χάρτη, αλλά και το πλαίσιο δια μέσω του οποίου θα λάβει χώρα η ψηφιακή ανάπτυξη της πατρίδας μας. Κι αυτό, καθώς καθορίζει το απαραίτητο όραμα και εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η συνολική προσπάθεια, ώστε η χώρα μας μέχρι το 2021 να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη. Η ΕΨΣ εστιάζει σε επτά τομείς παρέμβασης, διαθέτοντας με τη σειρά της συγκεκριμένες προτεραιότητες για κάθε έναν από τους εν λόγω τομείς. Οι προτεραιότητες αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένα κενά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας και διαμορφώνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων ΤΠΕ, εστιάζοντας στην παραγωγή αποτελεσμάτων και στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων. Την ίδια στιγμή οριοθετεί τη σχέση της με υφιστάμενα σχέδια και επιμέρους στρατηγικές (λ.χ. σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς, τομεακές και στρατηγικές RIS3), το σύστημα δεικτών για τη μέτρηση της εφαρμογής της στο αντίστοιχο επίπεδο, καθώς επίσης και τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της εφαρμογής της. Έμφαση δίνεται στη νέα δομή διακυβέρνησης ΤΠΕ, τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και τις προβλέψεις για την απλούστευση του συστήματος παραγωγής έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο, αλλά και τη μεθοδολογία επιλογής των τομέων παρέμβασης και των προτεραιοτήτων.

Με ποιους τρόπους σκέφτεστε να επιταχύνετε την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας;

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να τονιστεί πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα μας δεν είναι υψηλής τεχνολογίας ούτε παρέχει σχετικές υπηρεσίες. Οπότε, η μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών από το παραδοσιακό, σε ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας που αξιοποιεί και ενσωματώνει τις ΤΠΕ, απαιτεί με τη σειρά της την ύπαρξη ενός ισχυρού, καινοτόμου όσο και ανταγωνιστικού ΙΤ κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα εστιάζονται σε μια σειρά από τομείς-πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας, όπως λ.χ. στην Αγροδιατροφή και τη Βιομηχανία των τροφίμων, την ενέργεια, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές, τις πολιτιστικές όσο και δημιουργικές βιομηχανίες, του περιβάλλοντος, του τουρισμού, της υγείας και των φαρμάκων, καθώς επίσης και των υλικών και κατασκευών.

Μπορείτε να μας δώσετε μια πρόγευση των παρεμβάσεων που προετοιμάζετε;

Ασφαλώς. Κατ’ αρχήν, υπάρχει πρόβλεψη για την προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πόσο μάλλον από τη στιγμή που αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” της ελληνικής οικονομίας. Καθώς η χρήση και η διάδοση των ΤΠΕ σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλή συγκρινόμενη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απαιτείται η συστηματική και διαρκής ενθάρρυνση τους για την υιοθέτησή τους, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο όπου οι δυνατότητές τους για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης είναι περιορισμένη. Οι δράσεις τόνωσης και ενίσχυσης της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- την ενίσχυσή τους για τη χρήση υπηρεσιών πρόσβασης με πολύ υψηλές ταχύτητες, προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης στους τομείς της ασφάλειας, της ψηφιοποίησης διαδικασιών και περιεχομένου, της παρουσίας στο διαδίκτυο, της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, της εταιρικής προώθησης μέσω διαδικτύου και της υποστήριξης για την υιοθέτηση και την επέκταση της διαχείρισης της καινοτομίας. Ένα από τα μελήματά μας είναι να οργανώσουμε περιφερειακά κέντρα υποστήριξης των επιχειρήσεων σε θέματα ψηφιοποίησης της λειτουργίας τους με στόχο την καλύτερη στόχευση των επερχόμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα των “πρέπει” είναι η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις, μέσω της ενεργοποίησης ταμείων χρηματοδότησης και συμμετοχής, όπως λ.χ. το Ταμείο Συμμετοχών, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Αυτά, αναμένεται να λειτουργήσουν ως εργαλεία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεμονωμένων επαγγελματιών στην προσπάθεια για ψηφιοποίηση της λειτουργίας και των παραγωγικών τους διαδικασιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουμε και στην υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη θεματικά ολοκληρωμένων, εστιασμένων ή ακόμη και συνεργατικών λύσεων για ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε την παραγωγή και την προώθηση ψηφιακού περιεχομένου ιδιαίτερα από τον κλάδο της δημιουργικής βιομηχανίας και του πολιτισμού, ενώ θα ωθήσουμε περαιτέρω την χρήση των “ανοιχτών” δεδομένων του δημοσίου μέσα από σχετικές δράσεις και την υιοθέτηση πλαισίου για την επαναχρησιμοποίηση τους. Σημαντική κρίνεται και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν στο συγκεκριμένο τομέα.

Αλήθεια, μπορεί να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάσταση στο συγκεκριμένο τομέα;

Στις ημέρες μας με την ταχύτητα και τον ρυθμό που εξελίσσεται η τεχνολογία δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Πόσο, μάλλον, να μεταβληθεί προς το καλύτερο. Απλά, απαιτεί δέσμη παρεμβάσεων σε πολλαπλά επίπεδα, όπως είναι, για παράδειγμα, η ενίσχυση της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του διαδικτύου, η στήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης κατάλληλων σημείων-υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε να αποτελέσουν το εμπορικό κανάλι για αρκετούς κλάδους της οικονομίας, η προώθηση της υλοποίησης υπηρεσιών πωλήσεων και φροντίδας πελατών από ελληνικές επιχειρήσεις, η υποβοήθηση της διεθνοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών κ.ά. Βέβαια, στις δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνονται και μια σειρά από άλλες ενέργειες που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για τη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου που θα αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τομεακών δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιχειρηματιών σε σχέση με τους κανονισμούς, τις υποχρεώσεις, τις ευκαιρίες εξωστρέφειας και τις δυσκολίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, θα προβλέπει την απλοποίηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα στηρίζει πολύ-γλωσσικές υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς επίσης και τα υφιστάμενα πρότυπα και πιστοποιήσεις ώστε να υποστηρίζουν τις εγχώριες επιχειρήσεις για την απόκτηση πιστοποιήσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Παράλληλα, σχεδιάζουμε να καταρτίσουμε ένα σχέδιο δράσης για τη διάδοση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ώστε να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/55/EU περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στο εθνικό δίκαιο, να υιοθετηθούν συγκεκριμένα πρότυπα προκειμένου να είναι εφικτή η διαλειτουργικότητα και η αυτοματοποιημένη διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, αλλά και να ενεργοποιηθεί η κεντρική ηλεκτρονική υπηρεσία για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από την κεντρική διοίκηση, με στόχο την αποτελεσματικότερη επεξεργασία και αποπληρωμή. Όσο για τις πληρωμές προς το Δημόσιο, θα διευρυνθεί η χρήση αυτοματοποιημένων τρόπων, όπως λ.χ. το e-παράβολο.

Τι θέση ενέχει η τεχνολογία στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης;

Κοιτάξτε, θεωρώ πως το ΙΤ αποτελεί την “βαριά” βιομηχανία των φτωχών, η οποία μπορεί να βοηθήσει άμεσα όσο και αποτελεσματικά στην πολλαπλή πρόοδο μιας κοινωνίας. Κι αυτό, δίχως να απαιτούνται δυσθεώρητα οικονομικά μεγέθη και εξωπραγματικές επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, μπορεί να αποτελέσει σημείο… αφύπνισης για το εσωτερικό μέτωπο και δη το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε ως χώρα, το οποίο διακρίνεται από ικανότητες, γνώση, φαντασία και δυνατότητες. Επάνω τους μπορεί να βασιστούν οι εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής, καθώς επίσης και οι ίδιοι μπορεί να επιχειρήσουν κατά μόνας ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες. Τα παραδείγματα είναι ουκ ολίγα και το μόνο που τους λείπει είναι η παρακίνηση και η ύπαρξη ενός οργανωμένου πλαισίου. Όλα αυτά, οδηγούν στην ευρύτερη ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Δημόσιος τομέας. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως από μόνο του το Δημόσιο δεν μπορεί να αποτελέσει , καθώς η τεχνολογία -πλέον- είναι άκρως διεισδυτική και έχει χώρο και θέση σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς μας. Οπότε, απαιτείται μια συνολικότερη όσο και ευρεία προσέγγιση και ενεργοποίηση μιας σειράς εμπλεκομένων προκειμένου να προσποριστούμε τα οφέλη της ψηφιοποίησης.

Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο το εγχώριο πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον αναδεικνύει τον Δημόσιο τομέα ως καθοριστικής σημασίας παράγοντα ακόμη και για την παραμικρή εξέλιξη. Ο δε βαθμός επίδρασής του στη λήψη των αποφάσεων είναι κάτι παραπάνω από μεγάλος.

Δεν έχετε άδικο, ωστόσο προσπαθούμε -πλέον- να αλλάξουμε ορισμένες βασικές αρχές των όσων ίσχυαν μέχρι πρότινος στον τομέα της ψηφιακής πραγματικότητας στη χώρα μας. Για παράδειγμα, επιχειρούμε να μεταβάλουμε τον “πυρήνα” της κεντρικής σκέψης προκειμένου οι προσκλήσεις και οι δράσεις να μην περιγράφουν το πώς αυτά θα υλοποιούνται, αλλά τι θα θέλουν να πετύχουν. Ξέρετε, μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, ωστόσο σε αυτή τη διαπίστωση εδράζεται μια ολόκληρη… κοσμοθεωρία που καθορίζει επί χρόνια τον τρόπο λειτουργίας γύρω από τα ποικίλα IT projects. Και σε αυτό κατ’ επέκταση, οφείλεται μέρος των κακώς κειμένων. Επίσης, το γεγονός ότι στο καινούριο θεσμικό πλαίσιο και τις διακηρύξεις των διαγωνισμών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα του χρόνου, αναμένεται να μεταβάλλει σημαντικά τόσο στην επιτάχυνση όσο και στον βαθμό υλοποίησης εν τέλει των έργων. Άρα, τα κέρδη είναι κάτι παραπάνω από προφανή, συμβάλλοντας στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μας. Αναφορικά δε, με τον Δημόσιο τομέα, οφείλει να αποτελέσει “έξυπνο” πελάτη της τεχνολογίας, γεγονός το οποίο θα εκληφθεί ως “εισιτήριο” για την εξωστρέφεια.

Πόσο “ανοικτοί” είστε απέναντι στην αναζήτηση βοήθειας από άλλες κυβερνήσεις, οργανισμούς και φορείς; Πιστεύετε πως αποτελεί έναν τρόπο επιτάχυνσης των διαδικασιών;

Μα, μόνο αρνητικοί δεν είμαστε απέναντι στη διεθνή εμπειρία. Μάλιστα, βρισκόμαστε σε “ανοικτή” γραμμή με μια σειρά από κυβερνήσεις και θεσμικούς φορείς στο εξωτερικό προκειμένου να αναζητήσουμε, αντιγράψουμε και εφαρμόσουμε βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα cases τα οποία εκείνοι έχουν δοκιμάσει και υλοποιήσει με επιτυχία. Την ίδια στιγμή, θα είμαστε σε θέση να επωφεληθούμε από την γνώση και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι συγκεκριμένοι διεθνείς φορείς, αποφεύγοντας λάθη, παραλείψεις και αστοχίες, ήτοι τις… παιδικές ασθένειες που σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχτούν άκρως επιζήμιες. Δίχως άλλο, όταν αποφασίζεις να εφαρμόσεις ένα έτοιμο πλαίσιο, τότε αυτομάτως διευκολύνεις τη ζωή σου απεμπλεκόμενος από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αντίστοιχης λογικής διαδικασίες που “θρέφουν” την αέναη καθυστέρηση και εν τέλει το τέλμα.

Μια από τις κύριες αλλαγές που θα επιδιώξουμε είναι ο τρόπος της άμεσης εμπλοκής του δημόσιου τομέα και η ακολουθούμενη διαδικασία σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών τους που άπτονται της ψηφιακής πραγματικότητας. Εντασσόμενες, πάντοτε, στα πλαίσια της κεντρικής εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και μιας ενιαίας διαδικασίας σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, θα απευθύνουμε κάλεσμα που θα κινείται σε αυστηρά όσο και προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια. Τα υπουργεία θα πρέπει να μας παραδώσουν προτάσεις που επιγραμματικά θα περιγράφουν τις ανάγκες τους για ψηφιακές δράσεις τις οποίες θα παραλαμβάνουμε και θα πρέπει ταχύτατα να επιστρέψουμε με ένα πλέγμα δράσεων και έργων που θα καλύπτει τα ζητούμενα. Οπότε, το πραγματικό στοίχημα βρίσκεται στο δικό μας… γήπεδο, καθώς από την γραμματεία μας εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα επεξεργαστούμε και προετοιμάσουμε το απαραίτητο πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να κινηθεί κάθε υπουργείο. Ένα ακόμη ζητούμενο είναι η διαδικασία διαχείρισης του κύκλου ζωής των ψηφιακών δράσεων, καθώς εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών κάθε project απεντάσσεται από τα Κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και για πολύπλοκες διαδικασίες, αλλά για την εφαρμογή agile πρακτικών.

Μια από τις παθογένειες της χώρας μας είναι η ύπαρξη ασυνέχειας σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως λ.χ. στην οικονομία, την Παιδεία, την εξωτερική πολιτική κ.ά. Σε αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να εντάσσεται και η ψηφιακή στρατηγική;

Πρόκειται για μια αρχή την οποία όχι απλά ενστερνίζομαι, αλλά θέλω να πιστεύω πως θα βρει πρόσφορο έδαφος και σε άλλους φορείς και ομάδες σκέψης. Πράγματι, είναι αδιανόητο να λείπει η συναίνεση και συνεννόηση σε ορισμένους τομείς καίριας λογικής, οι οποίοι επιπροσθέτως δεν άπτονται κομματικού ή εν γένει πολιτικού συμφέροντος και σκοπιμοτήτων, ενώ την ίδια στιγμή συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση των συνθηκών ζωής, συνεργασίας, εξυπηρέτησης και επιχειρείν του κοινού. Για παράδειγμα, όταν τοποθετήθηκα στη συγκεκριμένη θέση, δεν ξεκίνησα εκ του μηδενός, αλλά αξιοποίησα μια σειρά από περιγράμματα στρατηγικής, σχέδια, δράσεις, σκέψεις κ.ά. που βρήκα έτοιμα από προκατόχους μου. Ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τα χρώματα, τα πιστεύω, τις κομματικές ταυτότητες, την ιδεολογία και τις πεποιθήσεις, αλλά με την τεχνολογία και την αξιοποίησή της ως εργαλείο προόδου της κοινωνίας και εν τέλει τις ίδιας της χώρας.

Οφείλω να ομολογήσω πως σε μια σειρά από συζητήσεις και επαφές που είχα τελευταία, φαίνεται πως παγιώνεται η αντίληψη σε ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του αρμόδιου πολιτικού προσωπικού περί της αναγκαιότητας διασφάλισης μιας συνέχειας στον τομέα της ψηφιακής στρατηγικής. Είμαι αισιόδοξος, λοιπόν, πως θα βρούμε τις απαιτούμενες ισορροπίες στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε διεθνές επίπεδο “τρέχουν” στους ρυθμούς της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και όσων απορρέουν από αυτήν. Στην Ελλάδα, η κεντρική διοίκηση έχει αντιληφθεί τις εντυπωσιακές αλλαγές οπου ήδη συντελούνται προς αυτή την κατεύθυνση;

Αναμφίβολα, η εισαγωγή της αυτοματοποίησης και των δομικών στοιχείων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, καθώς και η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως το Internet of Things (IoT), το cloud computing, τα smart grids, τα αυτόνομα συστήματα (οχήματα ή ρομποτικά) κ.ο.κ. στην ελληνική πραγματικότητα είναι αρκούντως περιορισμένη. Παρόλα αυτά, η ενσωμάτωση των αντίστοιχων δομικών στοιχείων και τεχνολογιών στην ελληνική οικονομία και τους πυλώνες που την απαρτίζουν αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας από τη δραστηριοποίηση clusters και δη στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Για αυτό και από την πλευρά μας δρομολογούμε μια σειρά από δράσεις που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει την κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη συμμετοχή της ελληνικής Βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, μέσω της οποίας θα υπάρξει ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για την εισαγωγή αντίστοιχης λογικής τεχνολογιών στην εθνική μας οικονομία, θα αναδειχθούν οι καλές πρακτικές, ενώ παράλληλα θα οργανωθούν γραφεία υποστήριξης στα τοπικά επιμελητήρια και οι ελληνικές εταιρείες θα λάβουν μέρος σε προσπάθειες προτυποποίησης των τεχνολογιών που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική επανάσταση. Επιπροσθέτως, θα υποστηρίξουμε δράσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή και επέκταση δικτύων αισθητήρων, “ευφυών” δικτύων και αυτόνομων συστημάτων. Στις προθέσεις μας είναι να ωθήσουμε την υλοποίηση δράσεων “έξυπνων” πόλεων, ως φορέων δημιουργίας κρίσιμης μάζας για την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ενισχύσουμε μια σειρά από τεχνολογικούς πυλώνες, όπως λ.χ. η μικροηλεκτρονική, οι αισθητήρες, το cloud computing και οι τεχνολογίες Big Data.


Πηγή: Netweek Online


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ